bize ulaşın 0 322 453 4429

ÖMER BAYRAM İNŞAAT

TAAHHÜT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

                                                                                 

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

            Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi (”İşveren, İşyeri, Şirket, Ö.B.A.Ş., Firma”) olarak veri güvenliğiniz en önemli önceliklerimizden bir tanesidir. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’imiz tarafından, Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Veri Sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihli ve 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tebliğ” uyarınca aşağıdaki açıklayıcı bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

AMAÇ VE KAPSAM:

Madde-1) Bu “Aydınlatma Metni”nin (tebliğin) amacı; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve 10 Mart 2018 Cumartesi tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ (“Tebliğ”) ile veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir. Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika’sı, Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politika’sı, Ö.B.A.Ş. Disiplin Yönergesi, Ö.B.A.Ş. Veri İşleme Envanteri, Ö.B.A.Ş. İşveren ile İşçi Arası Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi, Ömer Bayram İnş. Taah. Yapı Malz. A.Ş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği ve Diğer Sözleşme ve Yönergeler birbirini tamamlayıcı nitelikte olup ayrı ayrı düşünülemez.

           Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’imiz internet adresi ve/veya Şirket’imiz ile alakalı yerlerden (Şantiye-Muhasebe Departmanı- Büromuz) üzerinden tedarikçi adaylarımızın ve tedarikçilerimizin tanınmasının sağlanması, tedarikçi adaylarımızın değerlendirmelerinin yapılabilmesi için gerekli bilgilerin temini ve değerlendirmelerinin yapılması, tedarikçilerimiz adına muhasebe kaydı açılması, muhasebe kodu tanımlanması, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve takibi ile tedarik ilişkisine ilişkin her türlü faaliyetin takip edilmesi, kontrolü ve ifası amacıyla ve ayrıca Şirket’imizin ve Şirket’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

          Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Kişisel Veri İşleme Amaçları’nın gerçekleştirilmesi doğrultusunda hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

          Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu aydınlatma metninde yer alan amaçlarla sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, Şirket’imiz ile temas etmeniz halinde tedarikçi portali, faks, kargo, eposta, telefon, açık internet kaynakları gibi elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.

DAYANAK:

Madde-2) Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının e ve g bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

TANIMLAR:

Madde-3)

1-)Bu Tebliğ’de (Metin’de) Geçen Tanımlar;

a)Alıcı Grubu: Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

b)İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi ve/veya tedarikçidir.

c)Kanun: 26.03.2016 Tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

ç)Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

d)Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

e)Sicil: Cumhurbaşkanlığı veya İlgili Bakanlıkça tutulan Veri Sorumluları Sicilidir.

f)Veri Kayıt Sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamdır.

g)Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

ğ)Veri Sorumlusu Temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30.12.2017 tarihli ve 30286 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişidir.

2-)Bu “Aydınlatma Metni” ninde (Tebliğ’de) Geçmeyen (yer almayan) Tanımlar ve Kısaltmalar için Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika’larındaki tanımlar geçerlidir.

 

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI:

Madde-4) Kanun’un 10. ve 11. maddelerine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

d-1)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

d-2)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

d-3)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d-4)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d-5)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

d-6)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

d-7)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

d-8)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

            Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.omerbayram.com adresinden ulaşabileceğiniz Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz. Ayrıca istenildiği takdirde Muhasebe Departmanından bu formu talep edip doldurabilir ve iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün (30) içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Fakat işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Tedarikçi adayı bu metni onaylamakla, Muhasebe Departmanına ve/veya portale girilecek kişisel verilerin bu “Aydınlatma Metni”nde ifade edilen amaçlarla toplanmasını, işlenmesini ve aktarılmasını kabul etmiş sayılmaktadır.

 

USUL VE ESASLAR:

Madde-5)Veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında aşağıda sayılan usul ve esaslara uyulması gerekmektedir:

a) İlgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

b) Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilmelidir.

c) Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir.

ç) Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunması durumunda, aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kişiye verilecek bilgiler, Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olmalıdır.

d) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı değildir.

e) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.

f) Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.

g) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında açıklanacak kişisel veri işleme amacının belirli, açık ve meşru olması gerekir. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmemelidir. Gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmamalıdır.

ğ) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye yapılacak bildirimin anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

h) Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında hukuki sebebin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

ı) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel verilerin aktarılma amacı ve aktarılacak alıcı grupları belirtilmelidir.

i) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir şekilde belirtilmelidir.

j) Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken eksik, ilgili kişileri yanıltıcı ve yanlış bilgilere yer verilmemelidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İLGİLİ KİŞİDEN ELDE EDİLMEMESİ HALİNDE  AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde-6)Kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde;

a) Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,

b) Kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,

c) Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekir.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde-7) Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki Aydınlatma Metni”nin yürürlük tarihi 30.09.2020’dir. Bu “Aydınlatma Metni”, Şirket’imizin internet sitesi olan www.omerbayram.com adresinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, bu Aydınlatma Metni’nin Islak İmzalı (Basılı Kâğıt) Eski Nüshaları “Ö.B.A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulu”/”Ö.B.A.Ş. Yönetim Kurulu”/”İşveren Vekili”/”Disiplin Kurulu Başkanı” tarafından (İptal Kaşesi Vurularak ve/veya İptal Yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Veri Sorumlusunun sorumluluğunda saklanır ve daha sonra süre bitiminde yakılarak imha edilir.

 

YÜRÜTME:

Madde-8) Bu “Aydınlatma Metni” (Tebliğ) hükümlerini, Ö.B.A.Ş. Yönetim Kurulu adına, Şirket’imizi Temsil ve İlzama Yetkili olan “Ö.B.A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulu” (”Ö.B.A.Ş. Yönetim Kurulu”/”İşveren Vekili”/”Disiplin Kurulu Başkanı”)tarafından yürütülür.

 

EK:

Madde-9) Bu “Aydınlatma Metni”nin (Tebliğ’in) hükümleri; Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika’sı, Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politika’sı, Ö.B.A.Ş. Disiplin Yönergesi, Ö.B.A.Ş. Veri İşleme Envanteri, Ö.B.A.Ş. İşveren ile İşçi Arası Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi Ömer Bayram İnş. Taah. Yapı Malz. A.Ş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği ve Diğer Sözleşme ve Yönergeler birbirini tamamlayıcı nitelikte olup ayrı ayrı düşünülemez. Bu “Aydınlatma Metni”nde (Tebliğde) kısaca belirtilen konuların daha detaylısı Şirket’imizin www.omerbayram.com internet adresinde yayınlanan Politika’lar, Yönerge’ler, Yönetmelik’ler, Envanter ve Sözleşme’lerin içeriğinden ve/veya Şirket’imiz Muhasebe Departmanından ulaşılabilir ve öğrenilebilir.

 

NOT: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi'ne ait olan Şantiye/Web Sitesi/Büro gibi yerleri gezen/ziyaret eden Ziyaretçi/Müşteri/Hissedar/İş Ortağı/Çalışan/Gezgin/Tedarikçi/Eğitmen/Diğer 3. Şahıslar/Katılımcı; Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğunu, Veri Sorumlusu sıfatıyla Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından aydınlatıldığını ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.