bize ulaşın 0 322 453 4429

ÖMER BAYRAM

İNŞAAT TAAHHÜT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

                                                                                 

            TEDARİK İLKELERİ

               Tedarikçilerin ulusal ve uluslararası seviyede kabul görmüş hukuki, sosyal, etik ve çevresel standartlar ve ilkelere uyumu Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi (”İşveren, Şirket, İşyeri, Ö.B.A.Ş., Firma”) olarak öncelik verdiğimiz hususlardan biridir. Bu kapsamda çözüm ortağımız ve en büyük destekçilerimiz olan tedarikçilerimizi ŞİRKET’imizin değerlerini paylaşan ve aynı düzeyde etik standartları benimseyen kişi ve kuruluşlardan seçmek ve bu Tedarikçilerimiz ile kalıcı, sürdürülebilir bir ilişki kurmak arzusundayız.

               Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi Tedarik İlkeleri (“Tedarik İlkeleri”), Tedarikçilerin her birine ve tamamına uygulanacak genel prensipleri içermekte olup, bazı Tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler aynı hususlarda özel ve daha detaylı hükümler içerebilir. Tedarik İlkeleri’nde yer alan hiçbir hüküm, herhangi bir yazılı sözleşmede yer alan aynı husustaki özel hükümler ile kaldırılamaz.

             Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi olarak, tüm Tedarikçilerimizden Tedarik İlkeleri’ni kendi kuruluşlarında çalışan ilgili tüm kişilere iletmelerini, erişilebilir kılmalarını, çalışanlarının Tedarik İlkeleri’nde belirtilen ilkelere uygun hareket etmesini sağlamalarını talep etmekteyiz.

             Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika’sı, Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politika’sı, Ö.B.A.Ş. Disiplin Yönergesi, Ö.B.A.Ş. Veri İşleme Envanteri, Ö.B.A.Ş. İşveren ile İşçi Arası Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve İç Yönetmeliği ve Diğer Sözleşme ve Yönergeler birbirini tamamlayıcı nitelikte olup ayrı ayrı düşünülemez.

1- İş Sağlığı ve Güvenliği: Tedarikçilerimiz çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanlara düzenli olarak farkındalık yaratma amaçlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek zorundadırlar. Ayrıca, Şirket’imize ait tesislerde-şantiyelerde-binalarda hizmet sunan tüm Tedarikçiler, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından benimsenen ve uygulanan mesleki sağlık ve güvenlik kurallarına uygun davranmak zorundadırlar (Ömer Bayram İnş. Taah. Yapı Malz. A.Ş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği).

2- Kişisel Verilerin Korunması: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi özel hayatın gizliliğine saygı göstermektedir. Tedarikçilerin iş ilişkisi sebebiyle Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından paylaşılan kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafaza edilmesini, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamaları gerekmektedir. Tedarikçiler, kişisel verilerin korunmasının garanti edilmesi için Şirket ile akdedilecek sözleşmelerde bu hususa ilişkin belirli sözleşmesel yükümlülükleri kabul ve taahhüt etmek zorundadırlar.

3- Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi ve Çocuk İşçilik: Zorla çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, istismar, fiziksel cezalandırma, suiistimal gibi kabul edilemez muameleler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla insan haklarına aykırı tüm çalışma uygulamaları Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından kesinlikle kabul edilemez. Bu tarz çalışma uygulamalarına sahip hiçbir Tedarikçi ile çalışılmayacaktır ya da bilmeden çalışılmış ise tüm sorumluluk Tedarikçiye ait olacaktır. İşin yürütüldüğü ülkede yasal olarak belirlenmiş asgari yaşın altındaki kişilerin çalıştırılması ve her koşulda 15 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasaktır.

4- Rekabet: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi faaliyetlerini yürütürken rakipleri ile özgür ve adil rekabet şartları altında yarışmaya ve tüketici refahını gözetmeye büyük önem vermektedir. Bu nedenle Tedarikçilerin de bulundukları pazarlardaki hâkim durumlarını kötüye kullanmaları, fiyat sabitleme ve pazar paylaşımı gibi taraflar arasında rekabeti olumsuz etkileyecek davranış veya uyumlu eylemlerde bulunmaları veya bu yönde rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapmaları kesinlikle yasaktır.

5- Gizli Bilgiler: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi, sürdürülebilir bir ilişkinin tesis edilebilmesi için Tedarikçilerinden Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’ne ait fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar, hassas ve gizli bilgiler dâhil tüm bilgilere saygı göstermelerini ve bu tür bilgilere erişimleri olması halinde söz konusu bilgilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını beklemektedir. Bu tür bilgiler, Şirket ile akdedilen sözleşmeler çerçevesinde düzenlenen veya bilgilerin tarafların herhangi bir ihlali bulunmaksızın kamuya açık hale gelmiş olduğu haller saklı kalmak kaydıyla, Tedarikçiler tarafından Şirket’in önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın kesinlikle kullanılmayacak veya ifşa edilmeyecektir. Tedarikçiler, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’nin gizli bilgilerini kendi kuruluşları dışındaki kimseye ifşa etmeyecek olup kendi kurumları içerisinde ise yalnızca işin ifası için bilmesi gerekenler ile sınırlı olmak üzere ifşa edecektir. Tedarikçilerin, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’ne ait gizli bilgileri kendi çıkarları ya da Şirket haricindeki kişi ve kurumların çıkarları için kullanmaları kesinlikle yasaktır.

6- Çalışma Koşulları: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi, tüm çalışanlarına adil, güvenli, üretken ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunmaya ve evrensel insan hakları kurallarına uygun hareket etmeye kendini adamıştır. Şirket, çalışanlara söz konusu çalışma ortamının sunulmasının Şirket’in başarısına etki eden en temel faktörlerden biri olduğunu düşünmekte ve başarılı bir tedarik zinciri oluşturabilmek adına tedarikçilerinden de bu taahhüdünü paylaşmasını istemektedir. Bu doğrultuda çalışanlara, hak ettikleri ücretlerin verilmesinde, zorunlu çalışma ve fazla mesai saatlerinin ücretlendirilmesinde mevzuata uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışanlara mevzuata uygun olarak tatil ve izin günleri sağlanması ve çalışma saatlerinin mevzuata uygun olması da Tedarikçilerimizden beklediğimiz bir gerekliliktir.

7- Ayrımcılığın Önlenmesi ve İnsani Muamele: Çalışanlara ırk, uyruk, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyal ve kişisel durum, sağlık durumu, medeni hal, din, kişisel inanç, maluliyet durumu, yaş gibi özelliklere bakılmaksızın tüm düzeylerde eşit fırsatlar sunulması, adil ve ayrımcı olmayan bir şekilde davranılması gerekmektedir.

8- Şeffaflık ve Çıkar Çatışmaları: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi Tedarikçiler ile dürüst ve şeffaf ilişkiler kurulmasının ilişkilerin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip olduğunu bilmekte, bu doğrultuda mevcut ve potansiyel Tedarikçilerini nesnel kurallar çerçevesinde eşit ve adil olarak değerlendirmek için büyük çaba göstermektedir. Şirket’imiz çalışanları, eylemlerinde Şirket’imizin menfaatlerini en iyi şekilde gözetmektedirler. Dolayısıyla, Şirket’imiz çalışanlarından hiçbiri, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi menfaatlerini en iyi şekilde gözetme yükümlülüğüne aykırı hareket edemez veya Tedarikçiler ile menfaat çatışmasına sebep olacak ekonomik veya başkaca bir ilişki içerisinde olamaz. Tedarikçilerin ve/veya çalışanlarının, iş ilişkisi haricinde Şirket’imiz çalışanları ile kişisel ilişkilerini kullanarak Şirket’imiz çalışanları üzerinde baskı oluşturmaları ve iş ile ilgili ticari kararlarını etkilemeleri kesinlikle yasaktır. Tedarikçilerin, birlikte çalışmakta olduğu Şirket’imiz çalışanları ile herhangi bir ailevi bağı (eş, ana-baba, kardeş, büyükanne-büyükbaba, çocuk, torun, kayınvalide-kayınpeder gibi) veya menfaat çatışması doğurabilecek farklı bir ilişkileri olması halinde bu hususu derhal Şirket’imize ifşa etmeli (bildirmeli) veya söz konusu Şirket’imiz çalışanının ifşa edilmesini sağlamalıdır.

9- Uluslararası Ticari Düzenlemeler: Tedarikçilerin geçerli tüm ticaret, ihracat ve ithalat düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerekmektedir. Uluslararası ticaretin denetlenmesi, söz konusu ithalat ve ihracat kontrol mekanizmaları uygulayan devletlerin milli güvenlik ve dış politika menfaatlerini korumak amacıyla düzenlenmiş olup Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi devletlerin uluslararası ticari düzenlemelerine saygı duymaktadır. Söz konusu düzenlemeler ürün, hizmet, yazılım ve veri ihraç ve ithalinin yanı sıra yaptırım ve boykot karşıtı kuralları da kapsamaktadır. 

10- Örgütlenme Hakkı: Mevzuat dâhilinde tüm çalışanların örgütlenme ve toplu pazarlık ile ilgili yasal haklarının kullanılmasına saygı gösterilmesi gerekmekte olup mevzuata uygun olarak kurulmuş işçi sendikaları veya diğer temsilciler ile Tedarikçiler arasındaki ilişkiler yapıcı bir şekilde yürütülmelidir.

11- Yolsuzlukla Mücadele ve Rüşvet: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi, faaliyette bulunduğu her ülkenin mevzuatına ve etik değerlerine uygun, dürüst bir şekilde hareket etmektedir. Şirket’imiz çalışanlarının rüşvet, yolsuzluk, suiistimal veya kara para aklama ile ilgili herhangi bir eyleme dâhil olması kesinlikle yasak olup bu konuda sıfır tolerans uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, Tedarikçilerin de rüşvet, yolsuzluk, suiistimal veya kara para aklama ile ilgili herhangi bir eyleme karışmaması ve uygulanabilecek tüm rüşvetle mücadele kanun ve kuralları ile uluslararası düzenlemelere uymaları gerekmektedir.

12- Defter ve Kayıtların Doğru Tutulması: Defter ve kayıtların doğru, eksiksiz ve dürüst bir şekilde tutulması, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’nin itibar ve güvenilirliğinin korunmasının yanı sıra Şirket’in yürürlükteki mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için elzemdir. Şirket tarafından kamuya ve yetkili mercilere sunulacak rapor, sunum, mali tablolar ve dipnotları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü defter ve kaydın, doğru, eksiksiz ve şeffaf olarak hazırlanması gerekmektedir. Şirket, Tedarikçilerinden de defter ve kayıtları aynı ilkelerle bağlı kalarak tutmalarını beklemektedir.

13- Çalışan Özlük Hakları: Çalışan özlük haklarına saygı gösterilmesi Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’nin temel prensiplerindendir. Tedarikçilerin kendi çalışanları ile iş ilişkisini sonlandırırken yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bu hususun çalışanlara etkilerinin hafifletilmesi için sorumlu bir işveren olarak hareket etmeleri beklenmektedir. Etkilenen çalışanlardan her birinin mevzuatta öngörülen şekilde bilgi alması ve özlük haklarından kullanabilmesi gerekmektedir.

14- Hediye: Tedarikçilerin, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi çalışanlarının iş ile ilgili kararlarını etkileyebilecek ya da bu izlenimi yaratacak nakit, hediye, ödeme, yemek ve eğlence ile benzer unsurları sağlamaları kesinlikle yasaktır. Tedarikçilerimizden bu hususa riayet etmeleri ve Şirket’imiz çalışanlarına hediye vermekten vb. bir avantaj sağlamaktan kaçınmaları beklenmektedir.

15- Çevrenin Korunması: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi, çevrenin korunmasına büyük önem vermekte olup üretim süreçleri ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirgemek için çaba göstermektedir. Şirket, Tedarikçilerinden bu taahhüdünün gerçekleştirilmesine yardımcı olmalarını beklemektedir. Bu çerçevede Tedarikçiler;

a-)Kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve kirliliğin en aza indirgenmesi için çaba göstermeli,

b-)Ürünlerini, çevre üzerindeki etkilerini ve tekrar kullanılabilme ya da geri dönüştürülebilme potansiyelleri dikkate alarak tasarlamalı ve geliştirmeli,

c-)Yürürlükteki mevzuata uygun olarak, atıkların arıtılması ve imhasını en iyi şekilde yönetmeli,

d-)Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan tehlikeli ve potansiyel tehlikeli maddeleri kullanmaktan kaçınmalı,

e-)Lojistik yönetiminde çevresel etkileri dikkate almalı,

f-)İklim değişikliğinin küresel bir varoluşsal tehdit olduğunun bilincinde olarak karbon temelli yakıtları tüketmeyen bir ekonomiye dönüşüm konusunda çalışmalıdırlar.

16- Eğitim ve Geliştirme: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi çalışanların beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine önem vermektedir. Bu doğrultuda Tedarikçilerin, beceri ve yetkinliklerini geliştirebilmeleri için uygun eğitim ve araçları tüm çalışanlara sağlaması gerekmektedir.

17- Sorumluluk: Tedarik İlkeleri’nde yer alan hüküm ve ifadeler Tedarikçilere Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’ne karşı talep edilebilecek herhangi bir sözleşmesel (sözleşmeye dayalı)  hak doğurmak amacıyla hazırlanmamış olup, Tedarikçiler Tedarik İlkeleri’ne dayanarak herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Tedarikçilerin, Tedarik İlkeleri’ne uygun hareket etmeleri tamamen kendi sorumluluklarındadır. Tedarikçiler, Şirket’in zaman zaman Tedarik İlkeleri’nde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu ve Tedarik İlkeleri’ni www.omerbayram.com web sitemiz üzerinden ve/veya muhasebe biriminden erişebileceklerini bildiklerini kabul ederler.

18- Denetim: Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi, tüm Tedarikçilerinden bu Tedarik İlkeleri’ne bağlı hareket etmelerini talep etmektedir. Şirket, Tedarik İlkeleri’ne uygun hareket edip etmediğini teyit etmek amacıyla Tedarikçilerinden periyodik olarak bilgi ve belge talep etme ve dilediği zaman yerinde denetim gerçekleştirme veya üçüncü kişilere gerçekleştirme hakkına sahiptir. Tedarikçiler, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi ile çalışarak Şirket’in söz konusu talep ve denetim haklarına sahip olduğunu kabul etmektedirler.