bize ulaşın 0 322 453 4429

 

ÖMER BAYRAM

İNŞAAT TAAHHÜT YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İÇ YÖNETMELİĞİ

 

ÖNSÖZ

                Bu İç Yönetmelik (El Kitapçığı da diyebiliriz) Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi (Şirket, Firma, İşyeri, İşveren, İdare, Ö.B.A.Ş.) Firmasının faaliyetlerinde kullanılan, makine, ekipman ve diğer çalışma araçlarını kullanırken ve/veya iş sahası içinde bulunulan zaman içinde, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik içerisinde, “İş Sağlığı ve İş Güvenliği” kurallarını bilerek ve bunları uygulayarak çalışmalarını sağlamak için hazırlanmıştır. Ayrıca bu Kitapçık (“İç Yönetmelik”) Çalışan’larımızın (İşçi, Çalışan, Görevli, Personel) kaza risklerini, meslek hastalıklarını, iş görememezliklerinden doğacak kayıpları en az seviye indirmek ve bunlar hakkında önleyici tedbirleri zamanında almak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Tüzüğüne göre hazırlanmıştır. Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politika’sı, Ö.B.A.Ş. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politika’sı, Ö.B.A.Ş. Disiplin Yönergesi, Ö.B.A.Ş. Veri İşleme Envanteri, Ö.B.A.Ş. İşveren ile İşçi Arası Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi, Ömer Bayram İnş. Taah. Yapı Malz. A.Ş. İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği ve Diğer Sözleşme ve Yönergeler birbirini tamamlayıcı nitelikte olup ayrı ayrı düşünülemez.

            İlk olarak ÖNSÖZ ve İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ kısaca anlatılmıştır. Sonrasında İkinci bölümde YÖNETMELİĞİN AMACININ DA BELİRTİLDİĞİ 87 MADDELİK ÇEŞİTLİ GENEL KURAL VE GENEL KAİDELER belirtilmiştir. Üçüncü olarak ise, İŞVEREN İLE İŞÇİ ARASI İLİŞKİ, KURAL VE KAİDELER belirtilmiştir. Dördüncü bölümde ise, İŞ GÜVENLİĞİ GENEL KURALLARI ve İŞYERİ DİSİPLİNİ anlatılmıştır. Beşinci bölümde ÖMER BAYRAM İNŞ. TAAH. YAPI MALZ. A. Ş. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ belirtilmiştir. Altıncı bölümde YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ belirtilmiştir. En son olarak Yedinci bölümde ise AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ belirtilmiştir. Tüm bu kural ve kaidelere ve tüzüklere herkes (İşveren-İşçi-Yüklenici-Hissedar-Tedarikçi-Ziyaretçi-Müşteri vs.) uymak zorundadır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

                     Firma’mız iş sahası alanındaki faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken Çalışan’larımızın İş Sağlığı ve Güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunun ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

*İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bunun için önceden tedbir alarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak için çalışıyoruz.

*Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz. Yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak için çalışıyoruz.

*Tüm Çalışan’lara bireysel İş Sağlığı ve İş Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek ve Çalışan’larımızı İş Güvenliği ve İş Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur.

*Tüm Çalışan'larımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız. Hizmet ve faaliyetlerimizin Çalışan’larımızın sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz eder ve sürekli azaltırız.

*Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İş Sağlığı ve İş Güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak için uğraşırız.

*Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İş Sağlığı ve İş Güvenliği tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak amacındayız.

(ÖNCE EMNİYET,  SONRA HAREKET)

 

 

YÖNETMELİĞİN AMACI:

                         Bu yönetmeliğin amacı; iş yerinde Çalışan’ın, İşçi’nin, Personelin ve idari Personelin İş Yasası, İş Güvenliği, İş Sağlığı konularındaki yasal mevzuat kapsamında iş yerinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, üretimi artırmak, toplam kaliteyi arttırarak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, işyerinin özelliklerine göre taraflar arasında doğabilecek aksaklıkları ve iş yerinde yasa dışı tutum ve davranışları önlemektir.

Madde 1- Bu Yönetmelik, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’ne bağlı inşaatlarda ve şantiyelerde ağır ve tehlikeli işlerde, 4857 Sayılı İş Kanununa tabii olarak çalışan işçilerimizi kapsar. Bünyemizde Yüklenici firma marifetiyle çalışan 4857 sayılı İş Kanununa tabii şirket personeli de bu Yönetmelik hükümlerine tabiidirler. Ancak, yapım işleri kapsamında çalışan Yüklenici firma personeli bu Yönetmeliğe tabii değildir. Ancak Yüklenici firma ve Çalışan'ı (Personeli) İş Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerini almaz ve/veya uymaz ise tüm sorumluluk Yüklenici Firma ve Çalışanlarına aittir. Dolayısıyla Yüklenici Firma ve Çalışanı Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’nin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğine uymak zorundadır.

Madde 2-Bu Yönetmelikte; ”İdare”, “İşveren”, “Şirket”, “İşyeri”, “Ö.B.A.Ş.”, “Firma” Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’ni;  “Çalışan”, “İşçi”, “Görevli”, “Personel” deyimi Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’nde 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre çalışan İşçi personeli, “Kurul“ deyimi de Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu’nu (“Ö.B.A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulu”/”Ö.B.A.Ş. Yönetim Kurulu”/”İşveren Vekili”/”Disiplin Kurulu Başkanı”/”Ö.B.A.Ş’ı Temsil ve İlzama Yetkili ) ifade eder. 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği kapsamında, Çalışan’larımızın ve İdarenin uyması gereken, Sağlık ve Güvenlik kurallarını düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanmasından, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi adına, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu/Yönetim Kurulu/İşveren Vekili/Temsil ve İlzama Yetkili sorumludur.

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Genel Kaideler

Madde 4-Çalışan’larımız, bu yönetmelikte bildirilen konuların ve görevlerin dışında İdarenin ve/veya Kurul’un ayrıca bildirdiği ve bildireceği İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uymalıdır.

Madde 5- İdare tarafından verilmiş olan iş araç ve gereçlerinin işletilme ve kullanılma süresince, Çalışan’lar tarafından iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması zorunludur.

Madde 6-Çalışan’lar, İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumları ilk amirlerine ve/veya İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuruluna Yönetim Kurulu/Temsil ve İlzama Yetkili ’ye bildirmek zorundadır.

Madde 7-İdari veya İş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinelerin yerleri ve iş güvenliği kuralları, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirilemez.

Madde 8-İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yetkili olmayan kimselerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır.

Madde 9-Çalışan’lar, iş konusunda ilgili amirine kasten yanlış bilgi ve rakam vermemelidir.

Madde 10-Çalışan’lar, olağanüstü bir durum haricinde, işyerinde olan herhangi bir iş kazasını idareye ve/veya İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulu’na Yönetim Kurulu/İşveren Vekiline/Temsil ve İlzama Yetkili’ye bildirmek zorundadırlar. İş kazasının küçüklüğü veya büyüklüğü bu durumda söz konusu değildir. Bu durumda alınması gereken tedbirler kararlaştırılır ve uygulanır.

Madde 11-Çalışan’lar ”İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” dışında bazı çalışmaların kurallarının düzenlenmesi için ayrı ayrı hazırlanan kaidelere de uymak zorundadırlar.

Madde 12-İş kazası olduktan sonra, derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır. İşçi’nin ilk amiri tarafından İş kazası Bildirim formu hazırlanır ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu’na gönderilir.

Madde 13-İş kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardımı yapacak yer muhakkak sağlık birimidir. Bu bakımdan üçüncü kişilerin ilk yardım yapması yasaktır. İdarece yasal düzenlemeler gereğince bu işle görevlendirilmiş şahıslar varsa bu kapsamın içine dâhil değildir.

 

İş ve İşyeri Ortamı ile İlgili Genel Kaideler

Madde 14-Çalışan’lar, işleri esnasında azami dikkati göstermeye mecburdurlar.

Madde 15-Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi ve sorumluluğu altında olmayan işlere karışmak veya yapmaya çalışmak yasaktır.

Madde 16- “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek yasaktır.

Madde 17-Zemin, merdivenler, yollar ve geçitler malzemeyle dolu ve kapalı olmayacaklardır. Böylece normal olarak hareket alanı serbest bırakılacaktır. Teknik yönden geçerli olan konular ve durumlar dışında, merdivenler, yollar ve geçitler muhakkak vasıtaların veya Çalışanların iş güvenliği ve acil durumlarda çıkış olarak kullanılması için açık bulundurulacaktır.

Madde 18-Bütün Çalışanlar belirlenmiş olan dâhili yön akışına uymalıdırlar. Özellikle gerekli işaretler ile işaretlenmiş veya yasaklanmış yerlerden geçmek, durmak, koşmak yasaktır.

Madde 19-Çalışma süresi dışında, yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkası iş yerinde bulunamaz.

Madde 20-Çalışan’lar işyerini ve özellikle kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmaya mecburdurlar.

Madde 21-İşyerinde işbaşı, paydos ve yemek saatleri Kanun hükümleri çerçevesinde, idare tarafından tayin, tespit ve ifa edilir. Vardiya çalışmalarında da aynı koşullar devam eder.

Madde 22-Kart basmak için saatlere gidip gelirken, soyunma dolaplarında veya yemekhane giriş çıkışlarında inip çıkarken koşmak, bağırmak, izdiham yaratmak yasaktır.

Madde 23-Taşıtlar, yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından ve kendilerine verilen görevler dâhilinde kullanılırlar.

Madde 24- Çalışan’lar iş mahallerini, soyunma odalarını, banyolar, duşlar, yemekhane, tuvaletler, dinlenme odaları ve işyeri alanını temiz tutmak zorundadırlar.

Madde 25-Çalışan’lar, yemeklerini sadece yemekhanede ve/veya izin verilen yer ve yerlerde yemeye mecburdurlar. Dışarıda pis ve mikrop taşıyan ortamlarda yemek yemek yasaktır. İdarece verilen her türlü gıda maddelerinin yemekhane dışına çıkarılarak yenmesi yasaktır.

 

Tehlikeli Yöntem ve İşlemler ile İlgili Kaideler

Madde 26-Makinenin çalışan ve hareket halinde bulunan organlarını ve kısımlarını temizlemek, yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve kısımlar bile, makine durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Ayrıca ideal ölçüler içinde hazırlanmış yardımcı malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik veya yağlama işlemi yapılmalıdır

Madde 27-Hareket halindeki araç ve makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Araç veya makinenin çalışması esnasında yapılması gereken tamir veya ayarlama var ise, İşveren Vekili, İlgili Amir ve Çalışan gerekli tedbirleri alacaktır.

Madde 28-Hareket halindeki araç ve iş makinelerine binmek veya inmek, ayrıca içine girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır. İnsan taşımaya elverişli olmayan, ayrıca şoför mahalli dolu olan araçların kasalarına binmek, asılmak, arkalarına takılmak yasaktır.

Madde 29-İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa, yağın zemine akmaması sağlanmalıdır. Yağlanan yer derhal temizlenmelidir.

Madde 30-Zımba, nokta keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısımları deforme olmuş, şişmiş ise düzeltilmeden ve koruyucu gözlük takmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

Madde 31-Matkap ile delinmesi icap eden parçalar, zorlanma neticesinde eksenleri etrafında daire çizebileceklerinden, delinme başlamadan önce muhakkak matkap tahtası üzerinde sabitleştirilmelidir veya delinecek parça zorlama neticesinde ekseni etrafında daire çizmeyecek duruma getirilecektir.

Madde 32-Talaş çıkartan makinelerden, el ile talaş toplanması yasaktır.

Madde 33-Tozun, talaşın vs. basınçlı hava ile temizlenme esnasında etrafta başka kimsenin bulunmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Şayet iş mecburiyeti nedeniyle, başka kimse varsa, basınçlı havayı o yöne doğru tutmak özellikle yasaktır. Böylece diğer kişilerin püskürtülmüş olan malzeme veya talaştan dolayı yaralanmalarına engel olunmuş olacaktır. Bu işlem sırasında koruyucu gözlük kullanmak mecburidir.

Madde 34-İş gerektirmediği takdirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.

Madde 35-İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalışan makine, cihaz veya araç terk ediliyorsa, makine, cihaz veya araç muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır

Madde 36-Emniyet ve tertibat alınmadan, gerekli önlemler alınmadan elektrikle ilgili çalışma yapmak yasaktır. Ehil olmayan kişilerin elektrikle ilgili tamir, bakım, onarım yapması yasaktır.

Madde 37-Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere, aparatlara ve elektrikle çalışan makinelere en fazla 5 metre yaklaşılabilir.

Madde 38-Elektrik hatlarına dokunmak, geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu şeyler ile üstüne bastırmak, kablosu eskimiş veya yırtılmış yerleri tutmak yasaktır.

Madde 39-Aparatların, el aletlerinin, makine, cihaz ve tezgâhların üzerinde bulunan elektrik merkezlerini açmak, karıştırmak, tamir etmeye çalışmak yasaktır. Bu durumlarda, ilk amire bilgi vermek çalışanın başlıca görevidir.

Madde 40-Takımlar ve aparatlar rasyonel şekilde ve tertipli olarak yerlerine konmalıdır.

Madde 41-Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme ve teçhizatı veya malzemeyi, araç, gereç ve makineyi nakledecek olanlar, bu işle görevlendirilmiş olmalıdırlar. Nakil sırasında, çalışanın, nakledilen makine, araç veya teçhizatın, trafik emniyeti ve çevre emniyetinin de dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması mecburidir.

Madde 42-Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa, bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli, ellere ve bilhassa bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir. Bel eğilmesi yerine diz kırılarak yük alınmalı ve konulmalıdır.

Madde 43-Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük vücut desteği ve kol yardımı ile yapılmalıdır.

Madde 44-El arabaları, eğer başka bir amaç için yapılmamışsa, önden çekilmemeli, arkadan itilmelidir.

Madde 45-Yüklerin kaldırılmaları esnasında düşmemeleri ve normalden yukarı bir yüksekliğe çıkartılmaması gerektiği ve ideal şartlarda işin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Madde 46-Yüklerin kaldırılmaları esnasında, manevralarda ve kaldırılan yüklerin nakli esnasında yük, çalışan işçilerin üzerinden geçirilmemelidir.

Madde 47-İş gerekçesi durumları haricinde makinelerin iş emniyeti yönünden kısım veya genel olarak, yer değiştirmeleri yasaktır. İş gerekçesi mevzuu bahis olduğu takdirde makinelerin yer değiştirmeleri, azami iş sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde tutularak ve en az tehlike arz eden durumları gerçekleştirildikten sonra yer değiştirme yapmak gerekir.

Madde 48-Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak yasaktır. Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat (merdiven, sepetli araç vs.) kullanılmalıdır.

Madde 49-Yüklü pozisyonda bulunan araçların, vinçlerin veya muhtemel çökme veya kaymanın olabileceği yerlerden geçmek, durmak yasaktır.

Madde 50-İçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı açmak yasaktır.

Madde 51-Bir emre dayanmadan her türlü vinç, konveyör ve kaldırma tertibatlarına kapasitelerinin üzerinde yük koymak yasaktır.

Madde 52-Görevli olmadığı halde benzin, benzol, petrol, motorin, fuel oil ve benzerlerinin bulunduğu yerlerde dolaşmak yasaktır.

Madde 53-Görevi olmadığı halde parlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları, tüpleri, tazyikli hava cihazlarını yahut tesisatlarını karıştırmak kesinlikle yasaktır.

Madde 54-Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak yasaktır.

Madde 55-Amirinin müsaadesi ve bilgisi olmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan, baca yolu, tank ve benzeri yerlere girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir işleri yapmak kesinlikle yasaktır.

Madde 56-Oksijen ve başka gaz tüplerini ısı yayan bir yerde bırakmak yasaktır.

Madde 57-Ellerini ve iş elbiselerini benzin ve benzin gibi tutuşturucu maddelerle temizlemek yasaktır.

Madde 58-Çalışanlar, yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmek ve yangın başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye bildirmekle yükümlüdürler.

Madde 59-Sigara içilmez işareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak, bunlara ateş, sigara veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek kesinlikle yasaktır.

 

Kişisel Koruyucular, Uyarı, İkaz ve İşaretler ile İlgili Kaideler

Madde 60-Çalışan’lar, İdare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanmakla yükümlüdürler. (Eldiven, gözlük, elektrik kaynağı gözlüğü, ayakkabı, önlük, kulak tıkacı, kulak maşonu, emniyet kemeri, maske, kulaklık, iş ayakkabısı vs.)

Madde 61-Çalışan’lar, İdare tarafından temin edilmiş olan, Kişisel Koruyucu malzeme, tulum, giysi, baret, emniyet kemeri ve halatı, maske, eldiven, gözlük, ayakkabı gibi tüm koruma araçlarını muhafaza etmek ve kullanmakla yükümlüdürler.

Madde 62-Çalışan’lar, İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden, kendilerine teslim edilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri en iyi şekilde muhafaza etmeye, kullanmaya ve istenildiğinde iade etmeye mecburdurlar.

Madde 63-Belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan “Sigara İçilmez” levhaları mahallinde sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlerde yanıcı madde ile yaklaşmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı madde olan benzin, alkol ve diğer sıvı maddeler bina dışında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek, ateşle yaklaşmak yasaktır.

Madde 64-İşletme ve şantiye dâhilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet etmek gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle yaklaşmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, Sigara içmek kesinlikle yasaktır.

 

Araç ve İş Makinesi Kullanımı ile İlgili Kaideler

Madde 65-Şoförler ve Operatörler görevlendirildikleri araç ve iş makinelerini en iyi şekilde korumak, temiz tutmak, günlük ve periyodik bakımlarını yapmak, arızalarını en kısa zamanda bildirmekle sorumludur.

Madde 66-237 Sayılı Taşıt kanunu uyarınca, binek, kamyon, kamyonet, otobüs ve iş makineleri ancak resmi görevlerde kullanılabilir. Görevi dışında, izinsiz olarak güzergâh dışına çıkmaları yasaktır.

Madde 67- Araç sorumlusu Şoför/Operatör, aracın Trafik Sigortası, Ruhsat, Fenni ve Egzoz Muayene evraklarının bir nüshasını araçta bulundurmakla sorumludur.

Madde 68- Şoförlerin Görev Kâğıdı olmadan göreve çıkmaları yasaktır.

Madde 69-Şoför ve Operatörler, tüm trafik kural ve kaidelerine, ikaz ve işaretlere uymak zorundadırlar.

Madde 70-Şoför veya Operatör, herhangi bir kaza durumunda, en kısa zamanda ilk amirine bilgi vererek, kaza raporları ve diğer resmi işlemler tamamlanmasını beklemek zorundadırlar. Amirlerinin izni olmadan olay mahallinden ayrılmaları yasaktır.

Madde 71-Şoför ve Operatörler, Günlük bakımlarını her gün göreve çıkmadan yapmak zorundadırlar. Günlük bakımda aracın lastikleri, aküsü, yağı, suyu, fren aksamları, lamba ve farları, genel sızıntı kontrolü, temizliği, yangın tüpü kontrol edilerek, araç veya iş makinesi göreve çıkartılır.

Madde 72-Araç ve iş makinelerimizin, şoför ve operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili ekipler, aracın ve iş makinesinin emniyetini ve çevre güvenliğini almakla yükümlüdürler.

Madde 73-Tüm inşaat ve şantiye çalışmalarında, emniyet şeridi, uyarı tabelası, yol levhaları, uyarı levhaları, Yük asansörleri bakım ve kullanım talimatlarında, çalışma bilgi tabelası gibi uyarıcı ikaz ve işaretlemeler mutlaka yapılacak, bu konuya azami özen gösterilecektir.

İdarenin (İşveren'in) Yükümlülükleri

Madde74-İdare, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, İş Güvenliği Kurulu vasıtasıyla, işyerinde Risk Analizi yapmak, Kontrol Tedbirlerini tespit etmek, Kontrol tedbirlerini uygulamak, fiziki şartları düzenlemek, gerekli Kişisel Koruyucuları temin etmek, kullanımını sağlamak, gerekli uyarı ve ikaz sistemini oluşturmakla yükümlüdür. Bunun için Şirket’imiz kendi bünyesi içerisinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırabilir, eğer kendi bünyesinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırmaz ise Şirket’imiz haricinden yani dışarıdan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Şirketlerinden HİZMET alınacaktır.

Madde 75-İdare, yukarıda ve aşağıda belirtilen tüm çalışmalar ve tedbirler için İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili olarak Çalışanlara periyodik bir plan dâhilinde kişi başı en az 8 saat Eğitim semineri vermekle yükümlüdür. Bunun için Şirket’imiz kendi bünyesi içerisinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırabilir, eğer kendi bünyesinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırmaz ise Şirket’imiz haricinden yani dışarıdan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Şirketlerinden HİZMET alınacaktır.

Madde 76-Yeni başlayan işçiler, işyeri değişikliği, ekipman, makine değişikliği, yönetmelik değişikliği gibi durumlarda bu eğitimler tekrarlanır.

Madde 77- İdare, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde bir sağlık birimi kurmak zorundadırlar. İdare, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere; işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla işyeri hekimi görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer, donanım ve personeli temin etmekle yükümlüdürler. Bunun için Şirket’imiz kendi bünyesi içerisinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırabilir, eğer kendi bünyesinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırmaz ise Şirket’imiz haricinden yani dışarıdan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Şirketlerinden HİZMET alınacaktır.

Madde 78-İdare, işyerinde görev yapan işyeri hekiminin adı, soyadı, adresi, çalışma saatleri ile yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdürler. İdare, işyeri hekiminin görevini etkili bir şekilde yürütebilmesi amacıyla gerekli planlama ve düzenlemeler yapmasına ve mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemesine imkân sağlar. Bunun için Şirket’imiz kendi bünyesi içerisinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırabilir, eğer kendi bünyesinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırmaz ise Şirket’imiz haricinden yani dışarıdan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Şirketlerinden HİZMET alınacaktır.

Madde 79-İşyeri sağlık hizmetlerinin yürütümünden İdare sorumludur. Bunun için Şirket’imiz kendi bünyesi içerisinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırabilir, eğer kendi bünyesinde Sağlık ve Güvenlik Personeli çalıştırmaz ise Şirket’imiz haricinden yani dışarıdan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Şirketlerinden HİZMET alınacaktır.

 

Çalışan'ların Yükümlülükleri

Madde 80- Çalışan’lar bu Yönetmelik hükümlerine uymak ve uygulamak zorundadırlar.

Madde 81-Çalışan’lar, kendileri için düzenlenmiş olan Eğitim programlarına katılmak zorundadırlar.

Madde 82-Çalışan’lar, işyerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında yapılan uyarı, ikaz ve işaretlere uymak, verilen kişisel koruyucuları kullanmak zorundadırlar.

Madde 83-Çalışanın, bilerek ve isteyerek İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliklerine aykırı ve kendisini, çevresini ve işyeri güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması halinde, “Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi Disiplin Yönergesi/Disiplin Cetveli” ve İş Kanunu’nun İlgili maddeleri uygulanacaktır.

Madde 84-Çalışan”lar ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin ve İş sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu‘nun çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler.

Madde 85-Çalışan”lar ve temsilcileri, işyerinde sağlık gözetiminin yerine getirilmesine ilişkin organizasyonlarda karar verme sürecinde yer alırlar.

Madde 86-Çalışan”lar ve temsilcileri, sağlık gözetiminde yürütülecek hizmetlerin amaç ve yöntemleri hususunda önceden haberdar edilirler. Sağlık gözetimi sonucunda elde edilen verilerin kullanılması ile ilgili bilgilendirilirler.

Madde 87-Çalışan”lar, sağlık muayenelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak hatalı veya hataya yol açabilecek bilgiye itiraz hakkına sahip olup, bu işlemi nasıl yapacakları konusunda idare tarafından bilgilendirilirler.

 

İŞVEREN İLE İŞÇİ ARASI İLİŞKİ, KURAL VE KAİDELER

İŞÇİ TEMİN KAYNAĞI VE İŞE ALMA YETKİSİ

İşe alınacak işçiler ve idari personel; “Ö.B.A.Ş. Yönetim Kurulu”/”Temsil ve İlzama Yetkili”lerin onayı ile ilan ve/veya yakın çevreden temin edilir.

İŞE ALINACAK İŞÇİLERDEN İSTENECEK BELGELER

1. 2 adet vesikalık fotoğraf

2. Sağlık Raporu

3. İkametgâh Belgesi

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Adli Sicil Kaydı

6. Diploma Fotokopisi

7. Sigorta Kartı Fotokopisi (önlü-arkalı)

8. Vergi Numarası

9. Kan Grubu Kartı

10. Evli personelin evlilik cüzdanı fotokopisi (eşin ve varsa çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri)

11. Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili belgeler

12.Kalfalık, Çıraklık, Ustalık Belgesi

13. İş başvuru formu

14. İşveren tarafından kanun/yönetmelik ve/veya oluşabilecek durum ve olaylara karşı sonradan istenebilecek belgeler.

HİZMET AKDİ VE İÇERİĞİ: İşveren, işe yeni aldığı her işçiyle hizmet akdi yaparak aşağıdaki maddelerde mutabık kalırlar.

A- İşçi ve İşverenin Adı ve Kimlikleri

B- İşyeri Adresi

C- İşçinin Adresi

D- Yapılacak İş ve Meslek Sınıfı

E- Süresi Belirli Akitlerde İşin Bitimi açıkça belirtilir.

F- Ücret Ödeme Şekli ve Zamanı

G- Var ise Tarafların İleri Sürdüğü Özel Şartlar

H- Hizmet Akdinin Yapıldığı Tarih

İ- İşe Başlama Tarihi

J- Tarafların İmzaları

DENEME SÜRELERİ: İş Başvuru Formu değerlendirilip seçilen işçilerle iş akdi düzenlenir, gerekli belgeler talep edilir. İşyerine giren işçilerin deneme süreleri üç aydır (Eğer gerek görülürse deneme süresi olmayabilir). Taraflar deneme süresi içinde iş akdini tazminatsız olarak feshederler. Deneme süresi sonunda iş akdi maddelerine göre, başarılı olan işçilerin kesin kabulleri yapılır, kadroya intibak ettirilir.

NORMAL ÇALIŞMA SÜRELERİ: Normal çalışma süresi haftada 45 saattir ve işveren çalışan işçilere günlük çalışma, işbaşı, dinlenme ve paydos saatlerini mevcut mevzuat hükümlerine göre düzenler. Haftalık çalışma süresi değişmemek şartı ile işveren bütün kısımlarda veya bazı kısımlarda işbaşı ve paydos saatlerini ileri veya geri alabilir ve bu değişiklikler ilan panosunda ilan edilir.

İŞE GEÇ GELME: İşçilerin muayyen işbaşı vaktinde kendi kısımlarında hazır bulunmaları şarttır. Meşru bir mazereti olmaksızın işe geç gelen işçiyi tam veya yarım gün işe başlatıp başlatmamakta işveren serbesttir. Ancak, bir ay içinde üç defa on beş dakikayı geçmemek şartı ile meşru mazerete binaen geç kalabilir. 3 defadan fazla ve 15 dakikayı aşan geç gelmeler ay sonunda toplanır ve çalışma saatlerinden kesilir. Tabi afetler ve servis gecikmeleri yüzünden olabilecek aksamalarda işbaşı yaptırılır.

İZİNLER: Yıllık ücretli izinler hakkında iş yasasının ilgili maddeleri aynen uygulanır. Yıllık izin istekleri yazılı olarak yapılır. Ancak toplu yıllık izinlerde bu yazılı istek aranmaz. Toplu ve kısmi yıllık izin tarihinin şirket durumuna göre yasa hükümleri içinde serbestçe tayin eder.

ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER: İşçilere aşağıdaki koşullara göre ve resmi evrakla ibraz edildiğinde ücretli sosyal izin verilir.

1. İşçinin evlenmesi halinde 3 iş günü

2. İşçinin eş ve çocuğunun ölümü halinde 2 iş günü

3. Ana, baba ve kardeşlerin ölümü halinde 2 iş günü

4. Eşinin doğumundan 3 iş günü

5. Askerlik muayenesinde 1 iş günü

6. Ücretler sosyal izinler olayın vuku bulduğu tarihten itibaren ve bir kerede kullanılır.

ÜCRETSİZ MAZERET İZİNLERİ: İşçinin mazeretini beyan etmesi halinde saatlik, yarım günlük ve günlük mazeret izni verilir. İşçi izin almadan işe gelmemişse o gün izinsiz sayılır ve gelmediği sürelerin ücreti ödenmediği gibi hafta sonu ücreti de ödenmez.

ÜCRETLERİN ÖDENMESİ: İşçi ücretleri 1 ay içinde (çalıştıkları ay için) ve hak kazandıkları günlere ait muhasebece düzenlenecek bordrolara göre tahakkuk ettirilip müteakip ayın en geç 5’inde ödenir. Genel olarak Banka ve/veya internette bir sorun/mücbir sebep olmadıkça çalıştıkları ayın son günü akşam saatlerinde Banka hesaplarına yatar/ödenir.

DÜZENLİ ÇALIŞMA: İşyerimizdeki çalışmaların tüm uygulama faaliyetleri ile uyum içerisinde geçmesi gerekir. Size verilen işleri; istenen günlük hedeflerle uyumlu verimli, kaliteli, kullandığınız alet makine ve tesisatın temiz ve düzenli oluşuna dikkat ederek yerine getirmelisiniz. Görevinizi bu düzenli çalışma içinde sürdürmeniz sizden istenen en önemli unsurdur. Dağınıklığın sizi ve çevrenizdekileri yoracağını, veriminizi düşüreceğini ve amirlerinizce hoş karşılanmayacağını ve hatta bazı durumlarda disiplin suçu teşkil edebileceğini unutmamalısınız.

TUTUMLULUK: Kuruluşumuzun, mensuplarının tutumluluğa önem vermesini ister. Verilen malzemeyi, makine, tezgâh ve gereçleri gereğince, zarar vermeden kullanmak ve iyi korumak zorunluluğu vardır. Aletlerin sizin zimmetinizde olduğunu unutmayınız.

İŞBİRLİĞİ VE ARKADAŞLIK: Aramızdaki uyumlu işbirliği ve arkadaşlığın, kuruluşumuzun başarısındaki payı büyüktür. Bu nedenle işbirliği ve arkadaşlığa önem vermelisiniz. Amirleriniz size karşı nazik davranmaları gerektiğini yetkilerini kişiliğinize saygı göstererek kullanmak zorunda olduklarını bilirler. Buna karşılık onlarda sizden saygı beklerler. Herkese karşı nazik ve davranışlarınızda ölçülü olmaya dikkat etmelisiniz. İşyerimizde çalışanların birbirleri ile dargın olmamaları en büyük dileğimizdir.

ŞİKÂYET VE BAŞVURU: Hepinizi mutlu görmek şirketimizin dileğidir. Bir sorununuz, derdiniz ya da işle ilgili şikâyetiniz olunca ilk başvuracağınız kimse amiriz olmalıdır. Amiriniz, sizi ilgi ile dinleyip sorunuzu çözmeye çalışacaktır. Eğer bu görüşme bir çözüm sağlamazsa, bir üst amirinize başvurabilirsiniz. Ancak bu da bir sonuç vermezse durumu personel bölümü yetkililerine bildirebilirsiniz. Ailevi sorunlarınızı ele alıp, sizleri bunlardan kurtarmak, huzur dolu bir ortamda çalışmanızı sağlamak için gayret edilecektir.

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İş yerinde, işin yürütülmesiyle ilgili olarak, teknik düzenin oluşturduğu özel risklerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan metotlu çalışmalara “iş güvenliği” denir.

İŞ KAZASI NEDİR? İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ve ruhça arızaya uğratan olaydır.

İŞ KAZASI NE ZAMAN OLUŞUR?

* Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada.

*İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla.

* Sigortalının, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden.

* Asıl işini yapmaksızın geçen zamanda.

* Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında.

İŞ YERLERİNDEKİ İŞ KAZALARI:

* Yaralanmalar; kazalardan meydana gelmektedir.

* Kazalar; güvensiz hareket ve şartlardan meydana gelmektedir.

* Güvensiz hareketler; ihmal ve insani kusurlardan meydana gelmektedir.

* İnsan kusurları ve ihmaller; yanlış kültür ve eğitim Eksiklerinden meydana gelmektedir.

GÜVENSİZ HAREKETLER:

* Görev verilmeden veya uyarılara aldırmadan sorumsuzca biçimde çalışmak

* Tehlikeli hızda çalışmak ya da alet kullanmak

* Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokmak

* Yükleme, kaldırma yerleştirme vb. çalışmalarda güvenlik kurallarına uymamak

* Şaşırma, kızma, ürkme, her türlü şakalaşma

* Güvenliği önemsememek kişisel koruyucu ekipman olmadan çalışmak

* Yüksekte, hareketli yerlerde güvenlik önlemlerini almadan çalışmak

* Yetkisi olmayan makineyi kullanmak

* Koruyucuları çıkarmak veya işlevsiz hale getirmek

* İş sırasında kravat, yüzük, kol saati, küpe, sarkan ceket vs. giymek

* Topraklamasız elektrikli alet kullanmak

ÇALIŞANIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1-Dikkatsizlik.

2-Şaşırma.

3-Endişe.

4-Kızgınlık.

5-Yorgunluk.

6-Umursamazlık.

7-Hayal kurmak.

8-Kendine aşırı güven.

ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ GÜVENSİZ ŞARTLAR:

* Makinelerde veya çalışma alanlarında yeterli koruyucu önlemlerin alınmamış olması.

* Kusurlu bozuk aletlerle çalışılması (kaygan-çatlak-sivri vs…)

* Düzensiz dağınık çalışma ortamı.

* Uygun olmayan bakımsız güvenlik malzemeleri.

* Yetersiz ve aşırı aydınlatma.

(İŞ KAZASININ MAZERETİ OLMAZ. O NEDENLE ÖNCE EMNİYET SONRA HAREKET)

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ GENEL KURALLARI

1. Kordonu yıpranmış el aletini veya uzatma kordonunu kullanmayınız.

2. El aletleri ile çalışanlara şaka yapmayınız veya dokunmayınız.

3. Elektrikli el aletlerini nemli ıslak durumda olan yerlerde kullanmayınız.

4. Yanıcı maddelerin olduğu yerlerde elektrikli el aletleri ile çalışırken daha dikkatli ve uyanık olunuz.

5. El aletlerini kullanmadan önce kontrol ediniz. İş yapmak için gittiğiniz yerde onarmaya kalkışmayınız.

6. El aletini fişi prizde sokulu iken asla ayarlamayınız. Ucunu ve ağzını değiştirmeye kalkmayınız.

7. İş elbiselerinizin düğmelerini ilikleyiniz, yırtık ve bol kıyafetler giymeyiniz. Üzerinize tam oturan kıyafetler seçiniz. Saat yüzük vb gibi tehlike arz edecek takılarınızı çıkarınız.

8. İnce keskin olabilecek malzeme, tehlikeli kimyasal madde, gibi malzemeleri kullanırken kesinlikle eldiven kullanınız.

9. İş güvenliğine uygun ayakkabınızı giyiniz. Ayakkabı bağlarınızı herhangi bir ucu dışarıya taşmayacak şekilde bağlayınız.

10. Aşırı gürültülü, duymaya ve konsantrasyon kaybına neden olacak çok gürültülü ortamlarda kulaklık kullanınız.

11. Kullanmasını bilmediğimiz aletleri kullanmayınız.

12. Çalıştığınız takım ve el aletlerini yerlerde sağa sola dağınık bir şekilde bırakmayınız. Düzenli bir şekilde çalışmaya özen gösteriniz.

13. Kullanmasını bilmediğiniz çalışma takımlarını, elektrikli el aletlerini, ellemeyiniz.

14. Herhangi bir kaza anında, makine arızasında, yaralanmalarda hemen en yakınınızdaki yetkili amirinize bilgi veriniz.

15. İzinsiz olarak çalışma sahanızı terk etmeyiniz.

16. İlk yardım kurallarını biran önce öğreniniz.

 

 

İLK YARDIM: Herhangi bir kaza anında;

* İlk önce sakin olunmalı; kendinizi yatıştırdıktan sonra düşünüp hareket ediniz.

* Etraftaki başka yaralanmalara karşı alınacak önlem varsa onları alınız.

* Acil durumu hemen bildiriniz.

* Ortada yaralı var ise yalnız bırakmayınız.

* Kazazedeye yiyecek içecek vermeyiniz.

* Kazazedeyi tehlikeli bölgeden uygun bir şekilde uzaklaştırmaya çalışınız.

* Kanamalı yaralanmalarda, kanamayı kontrol altına alınız.

* Yaralıyı ayakları yüksekte başı aşağıda kalacak şekilde yatırınız.

*Nabız ve solunumu kontrol ediniz.

* Elektrik şoklarında, enerjiyi kesip yaralıyı dinlenme pozisyonu getiriniz.

* Solunumu durmuş ise suni solunum uygulayınız.

* Yanıklarda, yanan bölgeyi derhal söndürün ve soğutun, yanık bölgelere ıslak steril bez konur, asla un, pudra, merhem gibi cisimleri yanan bölgeye sürmeyiniz.

* Zehirlenme durumlarında kazazede temiz havaya çıkartılır şuurlu ise kusmasını sağlayıp yardım çağırınız.

İLK YARDIM TELEFONU(ACİL SERVİS) …112

 

 

 

 

YANGINLA MÜCADELE: Yangın söndürme cihazlarının yerlerini ve kullanımını öğreniniz. Sigara içimlerini belirlenmiş bölgelerin dışında yapmayınız. Yangın tüplerinin önü kapatılmamalı ve kolay erişilebilir yerlerde olmalıdır.

Yangın Türü ve söndürücü Tipi

* Elektrik yangınlarında karbondioksit söndürme cihazı kullanılır.

* Her tür yangında kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı kullanılır.

* Akaryakıt yangınlarında köpüklü söndürme cihazları kullanılır.

YANGIN İHBAR TELEFONU…112

 

 

İŞYERİ DİSİPLİNİ

1-İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyulacaktır. Talimat ve ikaz levhalarının yerleri değiştirilmeyecektir.

2- İşyerinin iş güvenliği tedbirlerini belirten ikaz ve levhaları tüm çalışanlar görecek ve okuyacak, bu levhalardaki ikazları daima dikkate alacaktır. Güvenlik önlemi almadan hiçbir işe girişilmeyecek, güvensiz ve tehlikeli davranışlarda bulunulmayacaktır..

3-Yetkililerin verdiği İş Güvenliğine ait sözlü ve özel talimatları da harfiyen ve aksatmadan yerine getirilecek, getirtilecektir.

4- Verilen görev tarif edildiği şekilde yapılacaktır. Kendi işinden başka bir işe karışılmayacaktır. Amirimin verdiği talimata uyacaktır. Yetki, bilgi ve görevi dışında iş yapmayacak verilen talimatı tatbik edip bunun dışında kendiliğinden iş yapmayacaktır. İşi olmayan yerlere girmeyecektir.

5- Kablo ve elektrik aksamına dokunmayacaktır. Arızayı yetkili elektrikçiye bildirecektir. Elektrik motorları, cihazları ve kabloları ile sigortaları kurcalanmayacaktır, dokunulmayacaktır. Açık uçlu,  topraklamasız, yıpranmış veya fişsiz kablolarla çalışılmayacaktır. Elektrikle ilgili hususlara ancak yetkili elektrikçiler veya elektrik mühendisleri müdahale edebilir.

6-Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildirilecektir. Çalışmaya engel güvensiz ortamlarda yetkiliye haber vererek giderilmesi sağlanılmalıdır. Üretim sahasında, makinelerde, tesisatta, alet ve edevatta görecek noksan, kusurlu ve tehlikeli durumları amire, şefe bildirilecek, onarılmayan alet edevatı kullanmayacaktır.

7-Çalıştığı makineyi öğretilenden başka türlü kullanmayacaktır.

8-El aletlerini ve bilumum araç ve gereci yalnız yapımına özgü işlerde kullanacak. İş bitiminde çalışır halde elektrikli alet ve makine bırakmayacaktır.

9-Eli zedeleyebilecek kadar hasara uğramış, saplı veya arızalı el alet ve takımlar kullanılmayacaktır.

10-İşyerinden ve çalışma sahasından izinsiz ayrılmak yasaktır. Amirinden izinsiz işyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul edilmeyecektir. İzin verilen yerlerde ziyaretçiyle görüşülecektir.

11-İşyerinde asla şaka ve laubali hareket ve davranışlarda bulunmayacak, iş disiplini ve ciddiyeti ile çalışılacaktır. Kazaya neden olacak davranışlarda bulunulmayacaktır.

12-Sabahları iş başlangıcında ve akşamları iş bitiminde, yaptığı iş çevresinde düzensiz malzeme koyulmayacak, atılmayacaktır.

13-Çivili tahtalar, ucu sivri parçaları, yaralanmaya sebep olacak malzemeleri açıkta bırakılmayacaktır. İş malzemeleri düzgün istiflenecektir. İş giysileri ve şahsi koruma ekipmanları sahada gelişigüzel koyulmayacaktır.

14-Ambar, malzeme, depo veya bulundurma yerlerinden yetkilisinin izni ve çıkış emri olmadan hiçbir malzeme, araç, gereç v.s. alınmayacaktır.

15-İşyerinde kavga etmek ve huzursuzluk çıkarmak yasaktır. İşyerine sarhoş olarak gelmek yasaktır. İşyerinde alkol almak yasaktır.

16-Açık kamyonlara özellikle yük ve malzeme üzerine binilmeyecektir, ehliyetsiz hiçbir araç ve makine kullanılmayacaktır.

17-Gece çalışmalarında yetersiz ışıklandırma ve güvensiz durumlarda yetkililere haber vererek sorunlar giderildikten sonra çalışma yapılacaktır.

18-Ne kadar önemsiz gözükürse gözüksün yaralanmaları, kazaları ve ilkyardım gerektiren olayları amire bildirilecektir.

19-İşin icap ettirdiği şahsi koruma ekipmanlarını işyerinde bulunduğunu bilip, işin türüne göre teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanıp, bu malzeme eskiyip veya kırılırsa veya kaybedilirse, amire hemen haber vererek yenisini istenecektir, işin icap ettirdiği koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapılmayacaktır.

20-Mesai saatleri içinde muhakkak surette verilen iş elbisesi ve ayakkabısı ile dolaşılacak ve çalışılacak, iş elbisesi yırtık ve sökük bulundurmayacaktır.

21-Müşteriye ait alet, makine ve cihazları yetkilisi dışında kullanılmayacaktır ve dokunulmayacaktır.

 

 

ÖMER BAYRAM İNŞ.TAAH.YAPI MALZ.A.Ş.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

Madde 1—(KAPSAM): İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kuruluş tarzları çalışma usulleri ödev ve yetkileri bu Tüzükte belirtilmiştir.

Madde 2—(KURULLARIN KURULACAĞI İŞYERLERİ): İş Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca sanayiden sayılan ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran (Elli dahil) altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İşverene bağlı fabrika müessese işletme veya işletmeler grubu birden çok işyeri bulunduğu hallerde de bunların her birisinde ayrı birer iş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulur.

Madde 3—(KURULLARI OLUŞTURAN KİŞİLER): İş sağlığı ve iş güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kim­selerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili,

b) İşyeri güvenlik şefi yoksa işyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği konularında görevli teknik bir kişi,

c) İşyeri hekimi,

d) Sosyal işler danışmanı yoksa personel veya sosyal işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e) Varsa sivil savunma uzmanı,

f) İşyerinde görevli formen ustabaşı veya usta,

g) 2821 sayılı Kanunun değişik 30 uncu maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri bir işçi işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek bir işçi.

            Kurulun başkanı işveren veya vekili sekreteri ise (b) bendinde sözü edi­len kişidir. (b),(c),(d),(e) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanır. (f) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen ustabaşı veya ustalar ta­rafından seçilir. (f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle birer de yedekleri seçilir.

Madde 4—(KURULLARIN ÖDEV VE YETKİLERİ): İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurullarının ödev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek işyerinde iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirleri tespit et­mek ve işveren veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak, işyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve iş güvenliği iç yönetmeliği taslağı hazırlamak ve işverenin veya vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek,

b) Makina ve tezgâhlarla gerekli koruyucuların güvenlik verici bir şekilde yerleştirilmesi, uygulanan çalışma usulleri, kullanılan malzeme kişisel korunma araçları, işyerinin temizliği gibi işyerinde, iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlayacak bir düzen kurulması için işverene veya işveren ve­kiline tekliflerde bulunmak,

c) Ölüm veya sürekli iş görememezlikle sonuçlanan her iş kazası veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir tehlike ha­linde gerekli araştırma inceleme ve soruşturmayı yapmak alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek.

d) İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak işverenin veya işveren ve­ kilinin onayına sunmak veya uygulanmasını izlemek.

e) İşyerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanıp yerleştirilmesi ve geliştirilmesi bu konudaki ilgilinin devamı ve pekiştirilmesi için yayınlar yapmak konferanslar verdirmek ve benzer çalışmalarda bulunmak.

f) Tesislerin bakım ve onarımlarında gerekli güvenlik tedbirleri plan­lamak ve kontrol etmek.

g) İşyerinin özelliklerine göre işçilerin periyodik sağlık muayene ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını izlemek.

h) İşyerinde yangınla ilgili tedbirlerin yeterliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, bu konuda işverene veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak,

ı) Sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yenilikleri izlemek bu konudaki bilgileri toplamak ve değerlendirmek ve bunlara ilişkin tedbirler alınmasını teklif etmek.

j) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak o yılki çalışmaları değerlendirmek ve elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek ve işverene teklifte bulunmak.

Madde 5—(KURULLARIN ÇALIŞMA USULLERİ): İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurulları inceleme denetleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bu­lundurularak çalışırlar:

a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Toplantının gündemi yeri günü ve saati kurul başkanı bulunmadığı hallerde kurulun sekreteri tarafından toplantıdan en az kırksekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

b) Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.

c) Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda yirmidört saati geçemez. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır.

d) Kurul üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oyların eşit halinde başkanın oyu kararı sağlar. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.

e) Her toplantıda görüşülen konularla ilgili olarak bir tutanak düzenlenir. Toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyalarda saklanır.

ğ )Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulmasında fayda umulan konular işyerinde ilan edilir.

g) Her toplantıda önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uy­gulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

 Madde 6—(İŞVERENE BAĞLI KURULLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI): 2 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işveren ken­disine ait birden çok işyerinin her birinde kurulacak iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının çalışma usullerini düzenlemek iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili raporları en az altı ayda bir ilgili teknik eleman ve uzmanlarını toplayarak inceler. Bu raporlan göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

Madde 7—(İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ): İşveren veya işveren vekili toplantı için gerekli yeri, araç gereç vb. ihtiyaçları sağlamakla yükümlüdür.

 Madde 8—(KURULLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ): İş Sağlığı ve İş güvenliği kurulları, yapacakları teklif ve tav­siyelerde işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar. Kurul üyeleri görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki teknik ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar. Kurullar iş sağlığı ve iş güvenliğini denetime yetkili memurların kendi işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırırlar ve onlara yardımcı olurlar.

Madde 9—(İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ): İşçiler iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca kendilerini il­gilendiren konularda alınan kararlara uygulanan tedbirlere konulan yasaklara uymak zorundadırlar. Uygulamada karşılaştıkları güçlüklerden kurula ve işverene ayrı ayrı bilgi verirler.

 Madde 10—(YÜRÜRLÜK): Yukarıdaki ve aşağıdaki bu İç Tüzük hükümleri kural ve kaideleri, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından kaşelenip imzalandığında yürürlüğe girmiş olur. Yürürlük için kaşe imza yoksa web sitesinde yayımlanması da yeterlidir.

Madde 11—(YÜRÜTME): Bu Tüzük hükümlerini Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından yürütür.

 

 

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi’ne Ait

Tüm İnşaat Şantiye İşyerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Tüzüğü:

   BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Madde 1–(AMAÇ): İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte belirtilmiştir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:1)

Madde 2–(KAPSAM): Bu Tüzükte geçen "yapı işleri" deyimi, maden ocakları hariç olmak üzere, yerüstü veya yeraltında, su üstü veya su altında yapılan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, çelik yapı ve montajı, iskele, liman, gemi inşaatı, dalgakıran, kanalizasyon, lağım, kuyu, kanal, duvar ve benzeri inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlerini; toprak kazı, yarma ve doldurma işlerini; elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı işlerini; dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya işlerini; bu işlerde kullanılan sabit ve hareketli makina ve tesislerin kullanılmasını kapsar. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:2)

Madde 3–(ARAÇ GEREÇ TEMİNİ): Her işveren, yapı işyerlerinde iş sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen koşulları yerine getirmekle ve gerekli araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmakla yükümlüdür. İşçiler de, bu yoldaki usul ve koşullara uymak zorundadırlar. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:3)

Madde 4—(FENNİ SORUMLU):   İşveren, yapı işlerini, fenni yeterliği bulunan kişilerin, teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütecektir. Yapı İşlerinde Fenni Sorumlu olan kişiler Tekniker, İnşaat Mühendisi ve/veya Mimar’dır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:4)

Madde 5—(YAPI İŞ DEFTERİ): İşveren, birinci sayfası Çalışma Bakanlığınca saptanacak örneğe uygun ve diğer sayfaları bir asıl ve bir suret olacak şekilde bir yapı iş defterini, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. Bu defter işveren tarafından işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne her sayfası mühürletilmek suretiyle onaylattırılır. Yapı iş defteri 4 üncü maddede belirtilen sorumlu kişi tarafından tutulur. Yapı iş defterine bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen hususlar ve gerekli diğer bilgiler işlenir. Yapı iş defterinin, istenmesi halinde, işyerini teftiş ve kontrole yetkili memurlara gösterilmesi zorunludur. Yetkililer gerekli gördükleri tavsiyeleri bu defterlere yazabilirler. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:5)

 

 

İKİNCİ KISIM

Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 6—(GECE ÇALIŞMA): Yapı işlerinin gündüz yapılması esastır. Karanlıkta veya gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu bulunduğu hallerde, çalışma yerinin ve geçitlerin yeterince ve uygun şekilde aydınlatılması ve iş güvenliğinin sağlanması gereklidir.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:6)

 Madde 7—(BARET): Yapı işlerinde kullanılan iskeleler, platformlar, geçitler, korkuluklar, merdiven parmaklıkları, güvenlik halatları ve güvenlik fileleri, zincirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç ve gereçler ve işçilere verilen güvenlik kemerleri ile diğer malzeme ve araçlar; yapılan işe uygun ve işçileri her çeşit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanılan tesisat, tertibat, malzeme veya araçlar, kaldırabilecekleri yüke dayanacak nitelik ve sağlamlıkta bulunacak; alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı (baret) verilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:7)

Madde 8—(UYARI LEVHALARI): Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ışıklarla aydınlatılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:8)

Madde 9 — (SİVRİ UÇLU MALZEME VE ARTIKLAR):  Yapının devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişi güzel atılmayacak ve ortaklıkta bulundurulmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:9)

Madde 10—(TEHLİKELİ MALZEME İSTİFİ): Yapı işyerinde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmeyecek ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:10)

Madde 11—(TEHLİKELİ BOŞLUKLAR): Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yapılacak veya bu deliklerin üstleri geçici bir süre için uygun şekilde kapatılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:11)

Madde 12—(KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI):  Yapı işyerinde çalışanların birlikte korunmaları sağlanamadığı hallerde, yapılan işlerin özelliği itibarı ile gerekli kişisel korunma araçları verilecektir. Bu araçlar işçilerin fizik yapılarına uygun olacaktır. Bir işçinin kullandığı koruyucu araçlar başka işçilere verilmeden önce uygun şekilde temizlenecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:12)

Madde 13—(EMNİYET KEMERLERİ): Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:13)

Madde 14—(İSKELEYE KORKULUK): Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskeleleri uygun korkuluklarla donatılacaktır. Bu korkuluklar aynı zamanda dengesini kaybetmiş bir işçinin düşmesine engel olabilecek sağlamlıkta yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:14)

Madde 15—(ÇATI MERDİVENİ): Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılacak ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:15)

Madde 16—(RÜZGÂRDA ÇALIŞMA): Kuvvetli rüzgâr alan iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırılmayacaktır.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:16)

Madde 17—(TAŞITLAR İÇİN İŞARETLER): Yapı alanında kamyon ve benzeri taşıt ve araçlar kullanıldığında bunların giriş ve çıkışları için uygun bir şekilde işaretlenmiş yerler ayrılacak ve bu taşıtların bütün manevraları bir gözetici tarafından yönetilecektir. Ayrıca bu araçların manevra ve park yerleri belirtilmiş olacak, kısa bir süre için de olsa araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmadıkça sürücüsüz bırakılmayacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:17)

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 18—(TAHTA PERDE): Belediye sınırları içinde meskûn bölgelerde, yapı kazılarına başlamadan önce yapı alanının çevresi ortalama 2 metre yükseklikte tahta perde ile çevrilecek, payandaları içten vurulacak ve bunlar yapının bitimine kadar bu şekilde korunacaktır. Yapının oturacağı alanın çevresinin açık ve geniş olması halinde tahta perde yerine kazı sınırı gerisinden başlamak üzere 90 -100 santimetre yükseklikte bir korkuluk yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:18)

Madde 19—(YOLLARIN IŞIKLANDIRILMASI): İşyerlerindeki trafiğe açık yolların kesiştikleri yerler uygun şekilde kırmızı renkte ışıklandırılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:19)

Madde 20—(KAZI ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMİ): Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde; elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılacak ve duruma göre gereken tedbirler alınacaktır. Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, işçiler, derhal oradan uzaklaştırılacak; gaz çıkışı önlenecek ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:20)

Madde 21—(KAZI KONTROLÜ): Kazıların her bölümü 4 üncü maddede belirtilen sorumlularca her gün en az bir defa kontrol edilecek ve çalışılmasında bir sakınca olmadığı sonucuna varılırsa işe devam edilecek; çalışılmasında sakınca olduğu anlaşılırsa sakınca giderilinceye kadar iş durdurulacaktır. Her iki halde de, durum, yapı iş defterine yazılıp imza edilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:21)

Madde 22—(KAZILARDA ŞEV): Genellikle kazı işleri, yukarıdan aşağıya doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:22)

Madde 23—(KAZILARDA İKSA): Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl, sert kalker, killi şist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu bulunan 150 santimetreden daha derin kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa için kullanılacak kalas başları, kazı üst kenarından 20 cm. yukarı çıkarılacaktır. İksanın yeterliliği iş süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı iş defterine kaydedilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:23)

Madde 24—(KAZILARDA YAN CİDARLAR): Açıkta yapılan kazı işlerinde, 150 santimetreden daha derin toprak yığınlarının ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan cidarların altlarını şerit gibi kazarak yukarıdan çökertmek yasaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:24)

Madde 25—(KAZILARDA EL MERDİVENİ): 150 santimetreden daha derin olan kazı işlerinde, işçilerin inip çıkmaları için yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktır. İksa tertibatını ve desteklerini, inip çıkma için kullanmak yasaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:25)

 Madde 26—(KUYU ÇALIŞMALARI): Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu araçlar verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine, temiz hava sağlanacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:26)

Madde 27—(YAĞIŞLI HAVADA KAZI): Kazı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırılmaz. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sonra işçi çalıştırılabilir. Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:27)

Madde 28—(YAĞIŞLI HAVALARDA KAPALI YER):  İşveren, yağışlı havalarda, işçilerin ıslanmalarını önlemek için, kendilerini koruyacak kapalı bir yer sağlamakla yükümlüdür. İşçiler ıslak elbise ile çalıştırılamaz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:28)

Madde 29—(LASTİK ÇİZME): Su içinde çalışmayı gerektiren hallerde, işçilere, uygun lastik çizmeler verilecektir. Diz boyunu aşan suların yenilmesi için ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:29)

 Madde 30—(KAZI MAKİNALARI): Ekskavatör, buldozer ve benzeri makinalarla yapılan kazılarda bu makinaların hareket alanı içinde işçi çalıştırılmaz. Bu makinaların üzerinde ehliyetli operatörden başka kimse bulundurulamaz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:30)

Madde 31—(RAMPALAR): Kazılan toprağı dışarıya taşıyacak araçların kazı yerine kolaylıkla girip çıkmalarını sağlayacak rampa eğimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bunun sağlanamadığı hallerde yük asansörleri kullanılacaktır. Rampalarda birden fazla araç bulundurulamaz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:31)

Madde 32—(KAZIDAN ÇIKAN TOPRAK): Kazıdan çıkan toprak, kaymasına engel olmak üzere, toprak cinsinin gerektirdiği uzaklığa atılacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde kazıda gerekli iksa yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:32)

Madde 33—(KAZILARDA KOMŞU YAPI): Kazının, komşu bir yapıyı devamlı veya geçici olarak tehlikeye soktuğu hallerde, yapı tekniğinin gerektirdiği tedbirler alınacaktır.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:33)

Madde 34—(TAHKİMATIN KONTROLÜ): Maden ocakları hariç inşaat yapmak amacıyla açılan kuyu, tünel veya yeraltı galerilerinde yapılan tahkimat her posta değişiminde kontrol edilecek ve sonuçlar günlük yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır. Yeraltı işlerinde, çökme ve parça düşmeleriyle su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:34)

Madde 35—(KAVLAK KONTROLÜ): Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde 100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılacaktır. Bu maddelerin kullanılmasından sonra en az bir saat geçmeden ve yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı saptanmadan kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlere girilmesi yasaktır. Bu hususlar yapı iş defterine yazılır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:35)

Madde 36—(YERALTI ÇALIŞMALARINDA HAVALANDIRMA): Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında işçilerin sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:36)

Madde 37—(YERALTINDA AÇIK ALEV): Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde, açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:37).

Madde 38—(DUVAR TAKVİYESİNDE ÖNLEM): Kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlerin örme duvar veya betonla takviyesinde gerekli tedbirler alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:38)

Madde 39—(YERALTI İŞLERİNDE TOZ): Kaya kazılmasını gerektiren yeraltı işlerinde, sulu delici makinalar kullanılacak veya tozların işçilerin sağlığına zarar vermemesi için gerekli diğer tedbirler alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:39)

Madde 40—(TOPRAĞI ISLATMA): Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:40)

Madde 41—(BUCURGAT BAŞINDA İŞÇİ): Yeraltı çalışmalarında, bucurgat başında devamlı bir işçi bulundurulacaktır. Derinliğin 6 metreyi aştığı hallerde, elle çalıştırılan bucurgat en az 2 işçi tarafından kullanılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:41)

Madde 42—(BUCURGATLARA - VİNÇLERE FREN TERTİBATI): Derinliği 25 metreyi aşan kuyularda, işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan bucurgatlar veya vinçler fren tertibatlı olacak ve motorla işletilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:42)

Madde 43—(GALERİDE SU BASKINI İÇİN ÖNLEM): Su baskını olasılığı bulunan arazide yapılan galeri çalışmalarında, işçilerin hızla boşaltılmasını sağlayacak çıkış yerleri bulundurulacak veya yeterli sayıda yükseltilmiş hücreler yapılması gibi uygun tedbirler alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:43)

Madde 44—(GALERİDE AYDINLATMA): Galerilerin tabanlarında bulunan boşluklar, seviye farkları, daralan geçitler, alçak kemerler, araba veya katarların yolları ve geçitleri gibi işçiler için bir tehlike veya sıkışıklık gösteren engeller, uygun ve yeterli bir şekilde aydınlatılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:44)

Madde 45—(GALERİLERDE TAŞITLAR İÇİN İŞARET): Taşıt araçlarının kullanıldığı galerilerde yeterli bir aydınlatmanın yapılamaması halinde, çalışılan yerler iyice görülebilecek şekilde ışıklarla işaretlendirilecek ve taşıt katarlarının önünde beyaz, arkasında kırmızı ışıklar yakılacak veya arkalarında aynı rengi aynı derecede yansıtacak kedigözü veya benzeri işaret bulundurulacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:45)

Madde 46—(GALERİ AĞZINA PROJEKTÖR): Yeterli ve sabit bir aydınlatmanın sağlandığı galerilerin ağızlarında, taşıt veya katarın durma yolunu uygun şekilde aydınlatmaya yeterli bir projektör bulundurulacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:46)

Madde 47—(YERALTI İŞLERİNDE FENER): Elektrikle aydınlatılmış yeraltı işyerlerinde, akımın kesilmesi halinde işçilerin boşaltılmalarını sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri yahut benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:47)

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İskelelerde Alınacak Genel Güvenlik Tedbirleri

Madde 48—(YAPI İSKELELERİNİN KONTROLÜ): Yapı iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın yönetimi altında, tecrübeli ustalara iskele ölçüleri ve malzeme özellikleri göz önünde bulundurularak kurdurulacak veya söktürülecektir. İskeleler, sık sık ve en az ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılacaktır. İskeleler her fırtınadan sonra kontrol edilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:48)

Madde 49—(İSKELENİN TAŞIYABİLECEĞİ AĞIRLIK): İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılacaktır. Bu ağırlıklardan fazla bir yükün iskelelere yüklenmesi yasaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:49)

Madde 50—(İSKELEDE KAYMAYA KARŞI ÖNLEM): İskelelerin yağmur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlaşması halinde, kaymayı önleyecek tedbirler alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:50)

Madde 51—(İSKELELERDE ONARIM): İskelelerde görülecek arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımlar kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir. İskeleler üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzeme bırakılmayacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:51)

Madde 52—(VİNÇ MALZEMESİNİN İSKELEYE TAKILMASI): Vinç veya benzeri makinaların kullanılmasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılarak iskelenin yıkılmasını veya herhangi bir kaza veya zararı önleyecek gerekli tedbirler alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:52)

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 53—(AHŞAP İSKELE KERESTESİNDE BUDAK): Ahşap iskelelerde kullanılacak kereste, düzgün, sıkı dokulu, çıralı ve sağlam olacak, üzerinde fazla budak bulunmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:53)

Madde 54—(İSKELE KERESTESİ): Iskarta, tamir edilmiş ve boyanmış kereste ve tahtalar iskele yapımında kullanılmaz. İskelelerde kullanılacak kerestelerin, cinslerine göre taşıyabilecekleri en çok yüke dayanabilecek standart kesitleri hesap edilecek ve bu kesitlerden daha küçük kesitli kereste kullanılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:54)

Madde 55—(AHŞAP İSKELEDE BAĞLANTI MALZEMESİ): İskelelerde gerekli dayanıklılığı sağlayacak çivi, buldok gibi bağlantı malzemesi kullanılacaktır. Çiviler tam uzunluklarıyla ve sivri uçları arka taraftan çıkacak şekilde çakılacak bu uçlar uygun şekilde gömülecektir. Yaralı ve paslı çiviler iskele işlerinde kullanılamaz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:55)

Madde 56—(İSKELE KALASLARINDA GÜVENLİK): İskelelerin platform, geçit veya benzeri yerlerinde kullanılacak kalaslar, uzunluğu doğrultusunda eksiz, yan yana ve aralıksız olarak konacaktır. Kalas uçları iskele bitiminde kendi uzunluğunun 1/10 undan fazla çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:56)

Madde 57—(SIVA BADANA İSKELELERİNDE KALASLAR): Sıva, badana ve tamirat gibi işler için yapılan ve yük taşımayan iskele genişlikleri 80 santimetreden dar yapılmayacak, döşemelerinde en az iki adet 5X20 santimetre kesitten daha küçük kesitte kalas kullanılmayacak ve bu kalaslar birbirlerine 60 cm.de bir enine olmak üzere alttan 2.5X5 cm.lik çıtalarla bağlanacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:57)

Madde 58—(DUVAR İSKELELERİ): Tuğla duvar, taş duvar ve kaplama gibi işler için yapılan ve yük taşıyan iskelelerin genişlikleri, 120 santimetreden az ve bunların duvar yüzüne olan uzaklıkları ise, 10 santimetreden fazla olmayacak, döşemelerde hiç bir şekilde boşluk ve aralık bırakılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:58)

Madde 59—(İSKELEDE KORKULUKLAR): İskelelerde yapılacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5X10 santimetreden küçük olmayacak ve ara korkuluklar döşeme tabanından itibaren 50 santimetre yükseklikte yapılacaktır. Ancak iki dikme arasında yatay kuvvetlere karşı çaprazlar yapıldığında, ara korkuluklar konulmayabilir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:59)

Madde 60—(İSKELEDE ETEK TAHTASI): Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en çok bir santimetre boşluk bırakılabilir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:60)

Madde 61—(İSKELENİN DİKME BOYUTLARI):        Yük taşıyanlar hariç olmak üzere, 8 metre yüksekliğe kadar olan iskele dikmeleri 8X8 santimetre, 8 - 24 metre yükseklik arasında bulunan iskele dikmeleri ise 10X10 santimetre kesitten daha küçük olmayacaktır. Daha yüksek veya yük taşıyacak olan iskelelerin statik hesabı yapılarak gerekli kesitler saptanacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:61)

Madde 62—(İSKELENİN DİKME ARASI GENİŞLİĞİ): İki dikme arası, yük taşıyan iskelelerde 240 santimetreden, yük taşımayan iskelelerde ise 3 metreden daha fazla olmayacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:62)

Madde 63—(İSKELE DİKMELERİNİN BİNA BAĞLANTISI): İskele dikmeleri, binadan ayrılmayacak ve yanlara doğru sallanmayacak veya bel vermeyecek şekilde düz ve çapraz kuşaklarla takviye edilerek binaya bağlanacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:63)

Madde 64—(DİKMELERİN OTURDUĞU ZEMİN): İskele esas veya tali dikmeleri, oturma veya kayma yapmayacak şekilde sağlam yer üzerine oturtulacak ve dikme altları birbirlerine bağlanacaktır. İskele yapılacak taban yumuşak veya zayıf ise, dikmeler yükü yaymak için yeterli kalınlıkta ve boyutta, ahşap veya beton plaklar üzerine oturtulacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:64)

Madde 65—(DİKMELERİN EKLENME ŞEKLİ): Dikmeler yatay yüzey olarak eklenecek ve kesitleri birbirine eşit olacak, bunların dört yüzüne de aynı genişlikte en az 70 santimetre uzunluğunda ve 2,5 santimetre kalınlığında sağlam keresteden hazırlanmış ek tahtalar uzun çivilerle çakılacak veya büyük cıvata (bulon) kullanılmak suretiyle eklenecektir.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:65)

Madde 66—(DİKMELERE TAKVİYE BAĞLANTISI): Taşıyıcı, koruyucu veya takviye edici olarak yapılacak atkılar, kuşaklar, çaprazlar ve mesnetler, dikmelerin iç kısmına uygun şekilde çivilenecek veya usulüne göre tespit edilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:66)

Madde 67—(YAN KİRİŞ BAŞLARI):       Yan kiriş başları, taşıyıcı esas kirişlerden en az 15 santimetre daha taşkın bırakılacak ve esas kiriş üstüne bindirmek suretiyle her iki taraftaki dikmelere çivi veya cıvatalarla bağlanacaktır. Yük fazlalığından ötürü eklenecek ara atkı kirişleri, eşit aralıklarla esas kirişe çivilenmek suretiyle tespit edilecektir.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:67)

Madde 68—(YAN KİRİŞ BAŞLARI): Yan kiriş başlarının duvara gireceği kısımlar en az 10 santimetre olacaktır. Bunların başları hiçbir şekilde çaptan küçültülemez veya tıraşlanamaz. Pencere ve benzeri boşluklara gelen kısımlar ise mesnet ve çapraz yapılmak suretiyle tespit edilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:68)

Madde 69—(YAN KİRİŞ BAŞLARI): Betonarme karkas binalar için kurulacak iskele yan kiriş başlarının bir tarafı 5X10 santimetre kesitinde ve 30 santimetre uzunluğunda tahtalar çivilenerek bina kolonunun yüzlerine tespit edilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:69)

Madde 70—(KÖŞE DÖNEN İSKELE): Köşe dönen iskelelere, en az bir köşe kirişi eklenecek ve iskelenin bu kısmı en az diğer kısımlar kadar dayanıklı olacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:70)

Madde 71—(ATKI KİRİŞİNDE EK):       Atkı kirişlerinde ek yapılamaz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:71)

Madde 72—(RAMPA VE GEÇİTLER): Rampa ve geçitlerin iki tarafının korkuluklu olarak yapılması halinde, eğim en çok 25 derece olacak ve üzerlerine 40 santimetrede bir, kendi genişlikleri kadar çıtalar çakılacaktır. Rampa ve geçitler 80 santimetreden, üzerlerinden yük geçirilecek olanlar ise 125 santimetreden dar olmayacak ve bunların geriye kaymaması için gerekli tedbirler alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:72)

Madde 73—(MESNET ARALIĞI): İskelenin geçit ve rampa mesnet aralıkları, kalasların esnemesini, bel vermesini önleyecek ve üzerinde yaylanmadan yürünebilmesini sağlayacak şekilde ayarlanacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:73)

Madde 74—(İSKELE GEÇİTLERDE KORKULUK):  İskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:74)

Madde 75—(İSKELE SÖKÜM SIRASI): İskele sökülmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

 1 -İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır.

 2 -İskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya sırayla sökülecektir.

 3 -Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli şekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir.

 4 -Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınamaz. Ancak söküme başlandıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla iki dikme arası (aks) korkuluklarının alınması mümkündür. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:75)

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 76—(ÇELİK İSKELENİN SAĞLAMLIĞI): Çelik borulu iskelelerde kullanılacak bütün boru ve madeni kısımların dayanıklılığı ve diğer özellikleri taşıyacakları yüke göre normlara uygun bulunacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:76)

Madde 77—(ÇELİK İSKELE BORULARI): İskele yapımından gayrı işlerde kullanılmış bulunan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı işlerinde kullanılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:77)

Madde 78—(ÇELİK BORULU İSKELEYE TAKVİYE): Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:78)

Madde 79—(BORULARDAKİ EKLER): Düşey ve yatay borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:79)

Madde 80—(BORU BAŞLARININ TABANI): Boru başlarının, tabana yerleştirilen kalas altlıklara batmaması için, özel surette yapılmış madeni başlık kullanılacak ve bu başlıklar çivi veya uzun vidalarla bu altlıklara tespit edilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:80)

Madde 81—(ÇELİK BORULU İSKELE PLATFORMU): Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar ahşap iskelelerde aranan özelliklere uygun olacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:81)

Madde 82—(ÇELİK BORULU İSKELEYE TOPRAKLAMA): Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:82)

Madde 83—(AYDINLATMA): Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:83)

Madde 84—(BORU İSKELENİN SÖKÜM SIRASI): Boru iskelenin bir kısmı veya kısımlarının sökülmesinde gereken güvenlik tedbirleri alınacak ve 75. inci madde hükümlerine uyulacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:84)

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 85—(ASMA İSKELENİN BELGESİ): Asma iskelelerin aşağı ve yukarı hareketlerini sağlayan makina, teçhizat ve vinçlerin, kullanmaya elverişli olduklarına ilişkin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya başlamadan önce düzenlenmiş belgeleri işyerinde saklanacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:85)

Madde 86—(ASMA İSKELENİN SALINIMI): Asma iskele, iş sırasında sağa sola veya ileri geri hareket etmeden asılı kalacak şekilde tespit edilecektir.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:86)

Madde 87—(ASMA İSKELENİN TAŞIYACAĞI YÜK): Asma iskelelerin taşıyacağı yükler, yetkili teknik elemanların verecekleri bir raporla belirtilecek ve iskeleye bundan fazlası yüklenilmeyecektir. Asma iskelelerde merdiven kullanılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:87)

Madde 88—(ASMA İSKELE HALATININ KONTROLÜ): Asma iskele askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri malzemenin her gün işe başlamadan önce muayene edilerek ezik, kopuk, çürük veya başka bir özrü olup olmadığı hususu yapı iş defterine kaydedilecek, ancak sağlam olduğu anlaşıldıktan sonra iskelede çalışma yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:88)

Madde 89—(ASMA İSKELENİN İNİŞ-ÇIKIŞ YOLU): Asma iskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmayacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:89)

Madde 90—(ASMA İSKELENİN BAĞLANTISI): İskeleler yapılacak işe göre en ağır yüke dayanıklı olacaktır. Tuğla duvar ve sıva işlerinde kullanılacak asma iskelelerin tespit edileceği askı kirişi, 16’lık I putrel veya aynı dayanıklılıkta diğer malzemeden yapılacaktır. Asma iskeleyi taşıyacak halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak ve bu halatlarda ek yeri, halka, başlık ve bağlantı bulunmayacak, bunlar askı demirlerinden kaymayacak şekilde tespit edilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:90)

Madde 91 —(ASMA İSKELENİN PLATFORM MALZEMESİ): Asma iskele platformu için kullanılacak çift köşebent kesiti, 50X50X5 milimetre veya bu özellikte diğer profilli malzemeden yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:91)

Madde 92—(ASMA İSKELEDE CIVATALAR): Asma iskele vinç çerçevesini platformun iç ve dış kirişlerine bağlayacak cıvataların çapı 5/8 parmaktan (inch) daha küçük olmayacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:92)

Madde 93—(ASKI KİRİŞİNDE CIVATALAR): Askı kirişi, bina tavan döşemesine veya bina çerçevesine U cıvataları ile uygun ve dayanıklı bir şekilde tespit edilecektir. Cıvata arkalarına 10 milimetre kalınlığında çelik bir levha konulacak ve cıvatalar çift somunlu olacak ve yaylı ve düz pullarla birlikte sıkılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:93)

Madde 94—(TAVANDAKİ ASKI KİRİŞİ): Yapı tavan döşemesine tespit edilecek askı kirişinin, iskele ve tespit için bırakılacak aralıkları birbirine eşit olacak ve U cıvatasının boşluğunu almak için I demiri üstüne, 10X15 santimetre kesitinde ahşap yastıklar konacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:94)

Madde 95—(PLATFORM GENİŞLİĞİ): Platform genişlikleri, sıva işlerinde 80 santimetreden, duvar işlerinde 120 santimetreden az olmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:95)

Madde 96—(İSKELENİN DUVARDAN AÇIKLIĞI): İskelelerin duvardan olan açıklığı, malzeme takım ve aletlerin aşağıya düşmesini önleyecek şekilde olacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:96)

Madde 97—(KORUYUCU TAVAN): İskele içinde çalışan işçilerin başlarını korumak için en az 2,5 santimetre kalınlığında tahtadan yapılmış koruyucu bir tavan bulunacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:97)

Madde 98—(ASMA İSKELEDE FAZLA YÜK): Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yük konmayacak ve asma iskelede 4 den fazla işçi çalıştırılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:98)

Madde 99—(KANCAYA GÜVENLİK MANDALI): Asma iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve benzerlerinin ağızları, güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı ile kapatılacaktır.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:99)

Madde 100—(ASMA İSKELE KORKULUĞU VE ETEK TAHTALARI): Asma iskele korkulukları, en az 100 santimetre yükseklikte ve ara korkuluklu yapılacak, etek tahtaları ise en az 15 santimetre yükseklikte olacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:100) 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sıpa İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 101—(SIPA İSKELENİN SAĞLAMLIĞI): Sıpa iskeleler dayanıklılık ve taşıyacağı yükler bakımından yeterli sağlamlıkta ve uygun malzemeden yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:101)

Madde 102—(SIPA İSKELELERİN ÖZELLİKLERİ): Sıva veya hafif işler için kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

 1-İskele genişliği 50 santimetreden az, yüksekliği 120 santimetreden çok,

 2-Platformların kalınlığı 5 santimetreden ve genişliği 40 santimetreden az,

 3-İskele kirişleri ve bacakları 5X10 santimetre kesitinden küçük,

 4-Takviye için kullanılacak çapraz ve düz bağlantılar, 2,5X10 santimetre kesitinden küçük, olmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:102)

Madde 103—(SIPA İSKELEDE EKLER): Sıpa iskelelerde, bacakları veya taşıyıcı orta kirişleri eksiz olacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:103)

Madde 104—(SIPA İSKELE AYAK AÇIKLIĞI): İki sıpa iskele arası, merkezden merkeze 250 santimetreden çok olmayacak ve iskele ayak açıklığı, yüksekliğinin yarısını geçmeyecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:104)

Madde 105—(SIPA İSKELENİN OTURDUĞU PLATFORM): Sıpa iskele bacakları, düzgün ve sağlam yerlere oturtulacaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, düzgünlüğü sağlamak için bacak altlarına konacak tek parçalı ahşap yastıkların yüksekliği 10 santimetreden çok olmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:105)

Madde 106—(DUVARDA KULLANILAN SIPA İSKELE): Duvar işlerinde veya 120 santimetreden yüksekte yapılacak işlerde kullanılacak sıpa iskelelerde aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

 1-Genişlikleri 125 santimetreden az,

 2-Yükseklikleri 300 santimetreden çok,

 3-Platform kalınlığı 5 santimetreden az,

 4-İskele bacak ve kirişleri 10X10 santimetre kesitinden küçük,

 5-Takviye ve çaprazlar 2,5X15 santimetre veya 5X10 santimetre kesitinden küçük, olmayacaktır.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:106)

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Betonarme Kalıbı Yapımı ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 107—(DÖŞEME KENARINA KORKULUK): Betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılacaktır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:107)

Madde 108—(ARA ÇALIŞMA PLATFORMU): Betonarme kalıbını taşıyan direklere ızgara çakıldıktan ve üzerine kalas konduktan sonra çalışmağa başlanılacaktır. Tavanın 3 metreden yüksek olması halinde ara çalışma platformu yapılmadan, ızgara işinde çalışılmayacaktır. Boşluklara gelen betonarme kolon kalıplarının dikiminde, sıpa iskele, üç ayaklı merdiven kullanılması gibi gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:108)

Madde 109—(BOŞLUK TARAFINDAKİ KİRİŞ KANATLARINDA ÇALIŞMA): Betonarme kalıplarının kiriş kanatları boşluk tarafından çakılmayacaktır. Zorunlu hallerde gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, boşluk tarafında çalışılabilir.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:109)

Madde 110—(KALIPLARIN KİRİŞ TABANLARINA TAKVİYE): Betonarme kalıplarının kiriş tabanlarının kalıp tahtasından önce çakılması gerektiğinde takviye edilmemiş kiriş tabanına basılarak çalışılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:110)

Madde 111—(BETONARME KALIPLARININ KONTROLÜ): Bu Tüzükte, iskeleler hakkında öngörülen tedbirlerden, duruma göre betonarme kalıbına uygun olanları aynen uygulanacaktır. Betonarme kalıplarının yeterliliği her beton dökümünden önce kontrol edilerek yapı iş defterine yazılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:111)

Madde 112—(KALIP SÖKÜM SIRASI): Kalıp sökme işi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

1-Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazları, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecektir.

2-Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.

3-Sökme işini yapan işçiler dikmelere tırmanmayacak, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır.

4-Sökülen kalıp malzemesi uygun şekilde istif edilecektir.

5-Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçiler girmeyecektir.

6-Dış yüz ve boşluk kısımlarda düşmeğe karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

7-Kalıp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarıya çıkarılması için malzeme dengeli olarak, iki noktadan bağlanacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:112)

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 113—(MERDİVEN BASAMAKLARI): Merdiven kolları ve basamakları için kullanılacak kereste en azından sağlam ve birinci sınıf çıralı çam cinsinden olacak, üzerinde çatlak, yarık, çürük ve bir santimetre çapından büyük budaklar bulunmayacaktır. Basamaklar en çok 30 cm. ve eşit aralıklı olacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:113)

Madde 114—(BASAMAK ZIVANALARI): Sabit basamaklı el merdiveni ile seyyar merdivende, basamak zıvanaları ile zıvananın gireceği lambalarda aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

1-Merdiven kolunda açılacak lamba ve basamak zıvana uzunlukları 2 santimetreden az,

2-Kör delikler ve bunların zıvanaları 2,5 santimetre uzunluğundan ve 2 santimetre çapından küçük, olmayacaktır.  (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:114)

Madde 115—(KUSURLU MERDİVENLER): Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır. Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına takoz konulmayacaktır. Açılır kapanır el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda cıvata ile bağlanacaktır. Cıvata başı ve somun ile ahşap arasına rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:115)

Madde 116—(EL MERDİVENLERİ): El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:116)

Madde 117—(TAŞINIR MERDİVENLER): Taşınır merdivenlerde kollar, orta yerinden, bir tarafı eklemli, diğer tarafı çengelli lama yahut zincir ile birbirine bağlanacaktır. Cıvata başı ve lama ile ahşap arasına rondela konacak ve kontrsomun kullanılacaktır. Taşınır merdivenlerin üst bağlantıları menteşe ile yapılacaktır. Bağlantılar taşıyacağı yüke uygun boyutlarda olacak, kollara açılan delikler, menteşe cıvata çapından daha büyük olmayacaktır. Cıvatalarda kontrsomun kullanılacaktır. Taşınır merdivenin son basamağında çalışılamaz. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:117)

Madde 118—(MERDİVENLERİN KAYMASINA KARŞI ÖNLEM): Taşınır merdivenlerle el merdivenlerinin kol uçlarına, kaymayacak şekilde pabuçlar konacak, merdivenler madeni veya kaygan döşemelerde kullanılacak ise, pabuç altlarına ayrıca tırtırlı lastik veya mantar eklenecektir. Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirlerine eklenemez.4 metreden uzun taşınır merdivenlerle el merdivenleri, çelik boru veya profilden yapılacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:118)

Madde 119—(MERDİVEN ETRAFINA KORKULUK): İşçilerin gelip geçtiği yerlerde kullanılacak merdivenin etrafı halat, zincir veya ahşap korkulukla çevrilecek ve görünür yerlere uyarma levhaları asılacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:119)

Madde 120—(SABİT İNŞAAT MERDİVENLERİ): Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak ve bu platformlar 60 santimetreden dar yapılmayacaktır. Merdivenin bir veya her iki kolu, çıkılacak yerin platformunu en az 90 santimetre aşmış olacak ve merdivenin son basamağı ile platformun arası 30 santimetreyi geçmeyecektir.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:120)

Madde 121—(YÜKSEK SABİT MERDİVENLER): 10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:121)

Madde 122—(DUVAR BOŞLUĞUNDA MERDİVEN): Yapının duvar boşlukları kapatılmayan veya gerekli tedbirler alınmayan kısmında merdiven kullanılmayacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:122)

Madde 123—(BASAMAKSIZ MERDİVENDE ÖNLEM): Basamakları yapılmamış betonarme merdiven döşemelerine kayma veya düşmeyi önleyecek ahşap basamaklar ve kova boşluğu kenarlarına ise uygun korkuluklar yapılacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:123)

Madde 124—(MADENİ BASAMAKLARDA KAYMAYA KARŞI ÖNLEM): Düz saçtan veya madeni malzemeden yapılmış merdiven basamaklarının üstleri kaymayacak malzeme ile kaplanacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:124)

 

 

BEŞİNCİ KISIM

Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 125—(YIKIM İŞLERİNDE TEKNİK SORUMLU): Yıkım işleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemanın denetimi altında yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:125)

Madde 126—(YIKIM ÖNCESİ ÖNLEMLER): Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilecektir. Yıkım sırasında su ve elektriğin kullanılması gerektiği hallerde, bunlar, yapı dışında özel koruyucular içine alınacaklardır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:126)

Madde 127—(YIKIMDAN ÇIKAN ARTIKLAR): Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi artıklar kat döşemelerinde yığılmayacaktır. Yıkılan kısmın malzeme ve molozları kattan kata veya yere güvenlik tedbirleri alındıktan sonra atılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:127)

Madde 128—(OLUKLARDA ÖNLEM): Yıkım sırasında çıkan kiremit, tuğla veya benzeri malzemenin yere indirilmesinde kullanılan olukların üstleri kapalı olacak ve çalışma sırasında aşağı bırakılan malzeme, oluktan alınmadıkça başka malzeme bırakılmayacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:128)

Madde 129—(BLOK HALİNDE YIKIM): Altında veya etrafında bulunan işçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısmın duvar ve döşemeleri kitle halinde yıkılamaz. Duvarın döşemeye oturduğu kısımda veya herhangi bir yüksekliğinde şerit gibi oyuk açmak ve sonra duvarı üstten iple çekmek ve ittirmek suretiyle yıkım yapılması yasaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:129)

Madde 130—(TOZA KARŞI ÖNLEM): Yıkılacak kısımlar, yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:130)

Madde 131—(YIKIMDA GÜVENLİK ALANI): Yıkılacak kısmın etrafında, en az yapı yüksekliğinin iki katına eşit güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümün yerine getirilmesi olanağı yoksa yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini, önlemek için, yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:131)

Madde 132—(YIKIMDA İSKELE YÜKSEKLİĞİ): Elle yıkılacak duvarlar için kurulacak iç kısım iskeleleri tabandan en çok 4 metre yükseklikte yapılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:132)

Madde 133—(MERDİVENLERİN YIKIMI): Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:133)

Madde 134—(CAMLI KAPI-PENCERE): Camlı kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma başlamadan önce sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır.(Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:134)

Madde 135—(YIKIMDA KİŞİSEL KORUYUCU): Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret) ve çelik burunlu ayakkabı gibi kişisel korunma araçları verilecektir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:135)

 

 

ALTINCI KISIM

Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 136—(KAVRAMA VE DİŞLİLERE KORUYUCU): Yapı işlerinde kullanılan makinalarda, hareketi ileten kavrama ve dişliler uygun şekilde korunacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:136)

Madde 137– Gırgır vincin kullanılmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

1- Vincin elektrik motoru topraklanmış olacaktır.

2- Vincin şalteri otomatik olacak, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik şalter devreyi kesecektir.

3- Vinç tanbur yuvası çelik telin uzunluğu ile orantılı olarak seçilmiş olacaktır.

4- Çelik halatın tanburdan dışarı fırlaması önlenecektir.

5- Kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmayacak, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış olacaktır.

6- Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısmı uzun kısma en az 3 adet u klemensi ile uygun şekilde tespit edilecektir.

7- Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat bulunacaktır.

8- Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20x20 santimetreden küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.

9- Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılacaktır.

10- Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir en-gel bulundurulmayacaktır.

11- İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.

12- Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra taşınacaktır.

13- Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılacaktır.

14- Gırgır vinci çalıştıran işçiye güvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkabı gibi uygun kişisel koruyucu araçlar verilecektir.

15- Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı bulunacak, diğer tarafları ise en az 90 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olacaktır.

16- Gırgır vincin hareketi sırasında çevrili olan içinde hiç bir işçi bulundurulmayacaktır.

17- Gırgır vince malzeme yükleyen bütün işçilere koruma başlığı (baret) giydirilecektir.

18- Gırgır vincin bütün kısımları en az haftada bir kere ve ayrıca her yer değişmesinde kontrol edilecek ve sonuçlar yapı iş defterine yazılarak imzalanacaktır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:137)

 

 

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 138– Bu Tüzükte belirtilmemiş olan hususlarda iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin diğer tüzüklerin yapı işlerinde uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:138)

Madde 139– Bu Tüzükte öngörülen sağlık ve güvenlik tedbirleri, önemleri bakımından esasa ilişkin ve birinci derecede tedbirlerdir. (Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:139)

Madde 140– Yukarıdaki ve aşağıdaki bu İç Tüzük hükümleri kural ve kaideleri, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından kaşelenip imzalandığında yürürlüğe girmiş olur. Yürürlük için kaşe imza yoksa web sitesinde yayımlanması da yeterlidir.

Madde 141– Bu Tüzük hükümlerini Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından yürütür.

 

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ

 Madde 1—(KAPSAM): Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların, hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri bu Tüzükte belirtilmiştir. (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Madde:1)

 Madde 2—(KADIN ÇOCUK ÇALIŞTIRMA): Ağır ve tehlikeli işler, bu Tüzüğe bağlı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Ç) harfi bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar çalıştırılmaz. 16 yaşını doldurmamış çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Şu kadar ki, ihtisas ve meslek öğrenimini veren okulları bitirip o konudaki işi meslek edinmiş kadınlarla 16 yaşını doldurmuş çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir. İlgili Bakanlıklarca yeterliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan bu gibiler cetvelin 35 inci sırasından 62 inci sırasına kadar (62 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir. (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Madde:2)

 Madde 3—(SAĞLIK RAPORU):  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (Kadınlar dahil) ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının hekim raporu ile saptanması zorunludur. İşin devam süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının; 16 yaşını doldurmamış fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile saptanması zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tesisleri ve hekimleri, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilir. Raporlarda hangi bilgilerin bulunacağı Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte saptanır. Bir işçinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşlerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse ara muayenelerinde saptanan sağlık durumları bu rapora işlenir. Bu raporlar, teftişe yetkili memurların her istediğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkili tarafından gizliliklerine halel gelmeyecek bir surette işlerindeki kişisel sağlık dosyalarında saklanır. İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur; verilen rapor kesindir. İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir. (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Madde:3)

 Madde 4—(AY HALİ): Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir. Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir. (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Madde:4)

Madde 5—(İŞÇİLERİN KİMLİK CÜZDANLARI): İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayacak, bunları teftiş ve denetlemeye yetkili makam ve memurlarının her isteyişinde göstermekle ödevlidir. (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Madde:5)

Madde 6—(KADIN ÇOCUK ÇALIŞTIRMA YASAĞI): Bu Tüzükte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve çocuk işçi çalıştırdığı veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiği saptandığında, bunlar çalışmaktan alı konur.(Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Madde:6)

Madde 7—(YÜRÜRLÜK)Yukarıdaki bu İç Tüzük hükümleri kuralları ve kaideleri, Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından kaşelenip imzalandığında yürürlüğe girmiş olur. Yürürlük için kaşe imza yoksa web sitesinde yayımlanması da yeterlidir.

 Madde 8—(YÜRÜTME): Bu Tüzük hükümlerini Ömer Bayram İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi tarafından yürütür. (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Madde:8)